Δόξα ἐν Ὑψίστοις ΘεῷἩ Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν Ἀμφιάλης Κερατσινίου 
       
Ὁλόκληρη (129΄)

Ἤ, ἀποσπασματικά -τὸ Πρῶτο μέρος, πατῆσετε  ἐδῶ
-Γιὰ τὸ Δεύτερο Μέρος τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων πατῆστε ἐδῶ
-Γιὰ τὸ Τρίτο Μέρος τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων πατῆστε ἐδῶ
-Γιὰ τὸ Τέταρτο Μέρος τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἐγκαινίων πατῆστε ἐδῶ

______________________________________________________________

Δόξα... τῶν Ἑσπερίων, ἦχος β', τῇ 2ᾳ Ἰουλίου, ἑορτῆς τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν
εδώ
...καὶ ἀκατάπαυστα, διαρκῶς νὰ ψάλλω στὸν Ἰησοῦ καὶ τὴν Παναγία...
_______________________________________________________

Γιὰ νὰ δεῖτε τὸ τυπικὸ τῆς ἑορτῆς τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, τὴν "Δόξα τῶν Ἑσπερίων", τὴν "Δόξα τῶν Αἴνων", τὸ Ἀπολυτίκον, ἕτερον Ἀπολυτίκιον, τὸ Μεγαλυνάριον, ἕτερον Μεγαλυνάριον, τὸ Κοντάκιον καὶ τὴν "Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν" πατῆστε ἐδῶ _
Σὲ τετράδιο, μὲ ἡμερομηνία 22-11-1933, περιλαμβάνει "Ὕμνους τῆς Θεοτόκου", παρὰ διαφόρων Μουσικοδιδασκάλων τὸ ἄνθος, τὰ γλαφυρότερα τῶν μαθημάτων τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως Θ. Γεωργιάδου, Κ. Πρίγγου, Χ. Παπανικολάου, Γερ. Κανελίδου, Μελετίου Σισανίου, Χριστοδούλου Γεωργιάδου, Μ. Μισαηλίδου, Ἀνωνύμου, ἐδῶ  
____________________________________________________________


Γιὰ νὰ ἀκούσετε τοὺς Δ΄ Χαιρετισμούς

τῆς 8-4--89, πατῆστε
γιὰ τὸ πρῶτο Μέρος ἐδῶ, γιὰ τὸ δεύτερο Μέρος ἐδῶ καὶ γιὰ τὸ τρίτο Μέρος ἐδῶ


Δ΄Χαιρετισμοί τοῦ 1981

στὸν Ἱ. Ν. τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν. Γιὰ τὸ  πρῶτο Μέρος πατῆστε ἐδῶ
Γιὰ τὸ Δεύτερο Μέρος ἐδῶ

Β΄ Χαιρετισμοί 1988,
Πρῶτο Μέρος
Δεύτερο Μέρος

Δ΄Χαιρετισμοί, πρῶτο Μέρος, Δεύτερο Μέρος           
___________________________________________

Ἀκολουθία Ἐγκαινίων Ναοῦ

Γιὰ νὰ διαβάσετε τὴν Ἀκολουθία ὁλόκληρη, τονισθεῖσα ἀπὸ τὸν π. Ἀθαν. Ρούκαλη, ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο Youblisher πατῆστε ἐδῶ
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                    Γιὰ νὰ παρακολουθήσετε (video)
 μια κατανυκτική θ. Λειρουργία
στὸ χωριὸ Μονόσπιτα πατῆστε ἐδῶ
Λιτή, ἀλλὰ χαρακτηριστικὴ
 ἡ τέλεσίς της ἀπὸ τὸν π. Ἀθανάσιο.
------------------------------------------------------------------------------------------


Χερουβικό (ἠχητικό). Ψάλλει ὁ π. Ἀθαν.
------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                             
 
 Θεία Λειτουργία
 μὲ τὸν π. Ἀθανάσιο. (Ὁλόκληρη) 
            (ἠχητικό)

                                           
 
           
         
                    
------------------------------------------------------------------------------------

Ήχητικά, Νο1


 Ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία τῆς Μ. Ἑβδομάδος
«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται...», ἐδῶ

--------------------------------------------------------------------------------------
 
Ἀπὸ τὰ Ἀπόστιχα τῆς Μ. Δευτέρας, Ἰδιόμελον εἰς ἦχον πλ. τοῦ τετάρτου  «Τῆς ξηρανθείσης συκῆς...», ἐδῶ.  

------------------------------------------------------------------------Ἀπὸ τὰ Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Μ. Τρίτης, «Ἐν ταῖς λαμπρότητι τῶν Ἁγίων...»

---------------------------------------------------------------------------

Ἀπὸ τὰ Καθίσματα τῆς Μ. Τετάρτης.
------------------------------------------------------------------------


    Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων «Ἐξέδυσάν
 με...», No1 (Πάσχα 1983)
------------------------------------------------------------------------Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων «Ἐξέδυσάν με...», No2
-------------------------------------------------------------------------- Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Ἀποστίχων τῆς          Μ. Πέμπτης, ἐδῶ

--------------------------------------------------------------------Ἀπὸ τὴν Ἀγία καὶ Μεγάλη Παρασκευή «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...»
--------------------------------------------------------------------

(Προηγεῖται τῆς μπομπινο-μαγνητοταινίας κήρυγμα διαρκείας 15,12΄)
-«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται...» (ἀπὸ 15.12΄  ἕως 18.01΄),
-Ἀπὸ τὰ ἀπόστιχα τῆς Μ. Δευτέρας, Ἰδιόμελον εἰς ἦχον πλ. τοῦ τετάρτου "Τῆς ξηρανθείσης συκῆς...» (18.01΄ ἕως 19.18΄),

-Ἀπὸ τὰ Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Μ. Τρίτης, «Ἐν ταῖς λαμπρότητι τῶν Ἁγίων...» (19.18΄- ἕως 21.25),

-Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Ἀποστίχων τῆς Μ. Πέμπτης (31.00΄ ἕως ),

-Ἀπὸ τὴν Ἀγία καὶ Μεγάλη Παρασκευή «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...» (34.27 Ἕως 36.40΄),

-Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων «Ἐξέδυσάν με...» ( -39.13΄),

- Ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Μ. Παρασκευῆς, «Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου Σὲ νεκρὸν...»  (-40.46΄).

Γιὰ νὰ ἀκούσετε τοὺς Ὕμνους Πατῆστε ἐδῶ.
(προέρχονται ἀπὸ παλιὲς μπομπινο-μαγνητοταινίες, καὶ σ' αὐτὸ ὀφείλεται ὁ κακὸς ἦχος) 
-----------------------------------------------------

Ἀπὸ τὶς δραστηριότητες τοῦ π. Ἀθανασίου στὸ Κερατσίνι
 Τὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου "Ἡ Παναγία τῶν Βλαχερνῶν". Δείχνει τὸ Ναό, ὅπως ἔγινε μετὰ τὴν ἀνοικοδόμησή του.

 "Χριστὸς Ἀνέστη!"
                                                   

Γιὰ φωτογραφίες, ἀπὸ τὸ βιβλίο "Ἡ Παναγία τῶν Βλαχερνῶν", μὲ τὸ Youblisher, πατῆστε ἐδῶ.
Μὲ τὸν π. Ἀρχιμανδρίτη στὸν Ἅγιο Ἀντώνιο Κερατσινίου
=======================================================


Ὁ π. Ἀθαν. εἶχε στὴν πάνω ἀριστερὴ τσέπη, στὸ στῆθος, στὸ πλευρὸ τῆς καρδιᾶς, στὸ ἀντερί, μιὰ μικροῦ σχήματος Καινὴ Διαθήκη καὶ τὸ παραπάνω εἰκονιζόμενο ρολόϊ (τὸ καβουρδιστήρι, ὅπως τὸ ὀνόμαζε). Μέσα στὸ βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης ὑπῆρχε ἕνα δίφυλλο, μέρος κάποιας ἄλλης Κ.Δ. τοῦ ἰδίου μεγέθους (τό, ἐπίσης, παραπάνω εἰκονιζόμενο). Ἐὰν προσέξει κανεὶς καλά, περιέχει δύο παραβολές: τῶν δέκα Παρθένων καὶ τῆς Μέλλουσας Κρίσης. Μᾶλλον ὑπενθυμίζουν ὅλα αὐτά, παρὰ συμβολίζουν κάτι.
.................................................................................................

Στὸν Ἱ. Ναὸ τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, στὸ Κερατσίνι, σ' ἕνα βοηθητικὸ δωμάτιο τοῦ Ναοῦ, τοῦ ἀφιερώθηκε μία πλευρά, ὅπου φυλάσσονται τὰ ἄμφιά του καὶ μερικὰ μικροπράγματα τῆς καθημερινότητάς του. Ἡ τοποθέτηση τῶν ἀμφίων του δίπλα στὸν Ἰησοῦ θυμίζουν ἕνα ποίημα ποὺ ἐξέφραζε τὴν ἐπιθυμία τοῦ γέροντα, νὰ μπορεῖ νὰ ψάλλει ὑμνώντας αἰώνια τὸὌνομά Του!

............................................................................................................................