Συγγραφικὴ δραστηριότητα1. Ὁ Ἅγιος ΠαντελεήμωνὉ Ἅγιος Παντελεήμων, τοῦ π. Ἀθανασίου (1958), Μεγαλυνάριον, Κοντάκιον, Ὁ Οἶκος, Στίχοι, 1. Ἡ ζωή, τὸ Μαρτύριον, τὰ Θαύματα (σελ. 13-77), 
2. Παρακλητικὸς Κανών (σελ. 81-91). Γιὰ Scribd ἐδῶ, γιὰ youblisher ἐδῶ.
____________________________________________________----
2. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Ναούμ

Ἡ Θεία καὶ Ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Ναοὺμ τοῦ Θαυματουργοῦ, τοῦ Φωτιστοῦ τῶν Βουλγάρων. Ψαλλομένη τὴν Κ΄Ἰουνίου ἐκ μεταθέσεως ἀπὸ τὴν ΚΓ΄Δεκεμβρίου. Ἔκδοσις Α΄: Μοσχόπολις 1740, Ἔκδοσις Β΄: Ἀθῆναι 1907, Ἔκδοσις Γ΄: Ἀθῆναι 1992 ἐν ἧ προσετέθησαν σημειώσεις διὰ τὴν Ἱ. Μονὴν τοῦ Ὁσίου Ναοὺμ Ἀχρίδος, εἰκόνες ἀπὸ τὴν ζωήν, τὰ θαύματα καὶ τὴν τελευτὴν τοῦ Ὁσίου, ὡς καὶ μουσικὸν παράρτημα μὲ μελοποιημένα τὰ δοξαστικὰ τῆς Ἀκολουθίας (Ἑσπερινοῦ, Λιτῆς καὶ Ὄρθρου). Ἐπιμελείᾳ: Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀθανασίου Γ. Ρούκαλη, τ. Γεν. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, τ. Πρωτοσυγκελλεύοντος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας. Ἔκδοσις Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ", Ἀθῆναι 1992. Γιὰ Scribd πατῆστε ἐδῶ. Γιὰ Youblisher ἐδῶ.
--------------------------------------------------

Δανειστήκαμε μία φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῶν Βλαχοφώνων Ἑλλήνων.
http://vlahofonoi.blogspot.gr/2014/05/blog-post_2848.html
 ~ (Φωτο αριστερά): Τοιχογραφία στον τάφο του Οσίου Ναούμ στην Οχρίδα.


_____________________________________________________
3. Ἡ Παναγία τῶν Βλαχερνῶν


Ἡ Παναγία τῶν Βλαχερνῶν, ΙΩΒΙΛΑΙΟ Ἀνεγέρσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἱδρύσεως τῆς Ἐνορίας (1936-1986), εἰκόνα τοῦ Τέμπλου ‘Παναγία ἡ Βλαχερνίτισσα’, Ἀμφιάλη Κερατσινίου 1988, Εἰσαγωγή, Α΄Μέρος Ὁ ἱστορικὸς Ἱ.  Ναὸς τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Β΄ Μέρος Ὁ Ναὸς τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν Ἀμφιάλης Κερατσινίου, Γ΄ Μέρος Τὸ ἱστορικὸ τῆς Πανηγύρεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ, Δ΄ Μέρος Φωτογραφίες ναοῦ, ἑορτῶν, ἐκδηλώσεων κλπ, Ε΄ Μέρος Μουσικὸ Παράρτημα (Ἀπολυτίκον Ἦχος πλ δ΄ Γα, Ἕτερον Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ΄ Γα, Κοντάκιον Ἦχος δ΄ Ὁ ὑψωθεὶς Δι, Μεγαλυνάριον Ἦχος β΄ Δι, Δόξα τῶν στιχηρῶν Ἦχος β΄ Δι, Δόξα τῶν Ἀποστίχων Ἦχος β΄ Δι).  Γιὰ νὰ τὸ διαβάσετε ἀπὸ τὸ Youblisher, πατῆστε ἐδῶ.
                                    

______________________________________________________
4. Ἱστορικὰ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης
(δὲν ἔχει ψηφιοποιηθεῖ-σκαν... ἀκόμη) σελίδες 186

--------------------------------------------------------------------------------

5.  Οἱ Θυσίες τῶν Κληρικῶν τῆς Ἑλλάδος 

    http://www.youblisher.com/p/1969626-πρωτ-Ἀθαν-Ρούκαλη-Οἱ-Θυσίες-τῶν-Κληρικῶν-τῆς-Ἑλλάδος/____________________________________________________
6. Βιογραφικά, ἀναμνήσεις τοῦ Βασιλείου Παπαδοπούλου (1882-1969), Ἀρχιδιακόνου (Πρωτοσυγκέλλου) τοῦ Μητροπολίτου
Χρυσοστόμου Σμύρνης 
καὶ κατόπιν Μητροπολίτου Φλωρίνης, Ἀλμωπίας καὶ Ἐορδαίας

Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν καταστροφὴν τῆς Σμύρνης,
ἀναμνήσεις ἀπὸ τὰς προσπαθείας ἱδρύσεως τοῦ Δήμου Νέας Σμύρνης, παρὰ τῇ λεωφόρῳ Συγγροῦ, Ἀθηνῶν,
ἀναμνήσεις ἐκ τῶν δύο μαχῶν τῆς Φλωρίνης καὶ ἄλλων σχετικῶν


Πειραιεύς, 2007
_______________________________________Βιογραφικά, αναμνήσεις τοϋ
Ἀρχιερέως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ἤ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (1882-1969)
Τον αείμνηστον Μητροπολίτην Φλωρίνης Βασίλειον έγνώρισα κατά τό έτος 1946 εις Φλώριναν, ένθα είχον καταφύγει πλησίον των εκ της συζύγου μου συγγενών μου, λόγω της επικρατούσης άνωμάλου καταστάσεως εις την γενέτειράν μου πόλιν Νάουσαν. Προσελήφθην κατ' αρχάς, ως καλώς ενθυμούμαι, ως δεξιός Ιεροψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης, καὶ μετά εν περίπου έξάμηνον, την 2-3-1947 εχειροτονήθην υπό του Βασιλείου διάκονος, την δέ 16-3-47 Πρεσβύτερος. Ετοποθετήθην ως εφημέριος του ηρωικού χωρίου Πρώτης-Φλωρίνης, καὶ την 16-4-47 ωρίσθην έφημέριος τοΰ Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης. Έν Φλωρίνη ό Βασίλειος, πλην των έφημεριακών μου καθηκόντων, μου άνέθηκε καὶ πολλάς άλλας υπηρεσίας πνευματικάς καὶ διοικητικάς. Εκτός τούτων ήμην ό τακτικός του συνοδός καὶ Βοηθός κατά τάς ποιμαντορικάς του περιοδείας ανά την Έπαρχίαν. Κατά τάς περιοδείας, αι οποίαι διήρκουν επὶ πολλάς ημέρας, μετά τό τέλος τών πνευματικών καθηκόντων, ό Βασίλειος μοὶ διηγεῖτο διάφορα ιστορικά γεγονότα καὶ περιπετείας εκ τοΰ πολυκυμάντου Βίου του. Τάς διηγήσεις έκείνας κατέγραφον εις πρόχειρον...

  Μιὰ βιογραφία βασισμένη σὲ ἀφηγηματικὲς σημειώσεις τοῦ Πρωτ. Ἀθανασίου Ρούκαλη. Τὶς σημειώσεις αὐτές, ἀφοῦ τὶς μεταφέραμε στὴ δημοτική, τὶς συνδιάσαμε μὲ ἔγραφα τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου (τακρίρια, ἐγκυκλίους, ἐπιστολές κ.ἄ.) καὶ συντάσσομε ἕνα εἶδος μυθοποιημένης βιογραφίας, ποὺ θὰ ἐκδοθεῖ προσεχῶς. 
Μιὰ φωτογρ. ἀπὸ τὶς δραστηριότητες τοῦ μακαριστοῦ Μητρ. Φλωρίνης Βασιλείου, ἐδῶ
ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα "γιὰ νὰ θυμοῦνται οἱ παλιοὶ καὶ νὰ μαθαίνουν οἱ νέοι"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τῆς βιογραφίας τοῦ Μητροπ. Βασιλείου Παπαδοπούλου. Ἀπὸ τὴν δραστηριότητά του ὡς τοποτηρητοῦ τῆς Νέας Σμύρνης. Ἡ ἵδρυσις τῆς Νέας Σμύρνης οἰκιστικῶς.Προέλευση: "Πανελ. καὶ Μικρασ. Ἡμερολόγιον".  Πατῆστε ἐδῶ
------------------------------------------------------------------------------------

Τὰ "Τακρίρια":  
Διαβᾶστε, παρακαλῶ, ἐδῶ:  

εισηγηση καβάλλας.pdf (Scribd)

ἤ ἐδῶ:

http://www.youblisher.com/p/1927094-Vortrag-in-Kavala-um-die-Reise-den-120-Takriria-des-Patriarchats/ (Youblisher)

__________________________________________________________
6. Μηνιαῖαι Διαλέξεις Ἐνοριῶν τοῦ π. Ἀθαν. Ρούκαλη
______________________________________________________
7. Ἁγιογραφικαὶ Μελέται (τῶν ἐτῶν 1970-1971)
________________________________________________
================================================================


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου