Μελωδικὴ Ἀνθοδέσμη
Ἕνα μικρὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο, ἀριστερά: "Θεοτόκε Παρθένε", ἀλλὰ καὶ  Ἐγκώμιον τοῦ Βαπτίσματος (ψαλλόμενον μετὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Μυστηρίου ἐν Σμύρνῃ πρὸ τοῦ 1922). Ἦχος πλ.δ.Νη. Ἀπαγγελία Διδασκάλου-Ποιητοῦ-Μελωδοῦ κ. Στεφάνου Γλυνοῦ. Ἀπόδοσις εἰς Βυζ. Μουσικὴν π. Ἀθαν. Ρούκαλης. Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ.                                          
--------------------------------------------------------------------------
Καὶ μιὰ ἠχητικὴ συνωδία. Ὁ π. Ἀθανάσιος ψάλλει σὲ πλάγιο α΄ καὶ ῥυθμὸ τρίσημο
Ἐπίσης, ἑτέρα ψαλμωδία

Ἕνα μικρὸ βίντεο ἀπὸ ἕνα  μοναχικὸ ἑσπερινό

  ___________________________________________________
Ἕνα πάρα πολὺ ἐνδιαφέρον, βυζαντινο-μουσικολογικά, βιβλίο τῆς Ἐφορίας γιὰ καταχώρηση τιμολογίων.


 Χρησιμοποιήθηκε, κατὰ τὴν διάρκεια ἰσχνῶν ἀγελάδων, ἡ πίσω λευκὴ σελίδα τῶν τιμολογίων. Ἀναγράφονται απὸ τὸν π. Ἀθανάσιο Ρούκαλη ἡμερομηνίες ὅπως: Νάουσα, 15 Ἰουλίου 1943. Περιέχει μουσικὲς συνθέσεις γιὰ τὴν θ. Λειτουργία (τροπάρια, ἀντίφωνα, κοινωνικά, Εἰσοδικὰ τοῦ Πάσχα, Ἅγιος ὁ Θεός, Δύναμις, Ὕμνοι Χερουβικοί, Ὕμνος τῆς Θεοτόκου, Μεγαλυνάριο καὶ ὅλα τὰ ἄλλα) τῶν Ρώσσων: Ἀ. Ἀρχαγγέλσκι, Δ. Βορτνιάνσκι, Ν. Σμυρνώφφ, Ἀ. Ἀλλεμανώφφ, E. Azejeff, Β. Βενέφσκι, Β. Στρούσκι, Π. Τσαϊκόφσκι, Ἀ. Αρένσκι, Ν. Ρίμνσκι-Κορσακώφφ, Ν. Μπουϊλωφφ, J.Δαβίδωφ, J.  Ἀρνόλδου, Γ. Λομάκιν, Π. Γρηγόριεφφ. (Ἀναλυτικώτερα γιὰ τὰ περιεχόμενα, ὅρα στὶς πιὸ κάτω παρατιθέμενες "Ἐργασίες", τὸ "ρμα" (Νο141. ρμα΄. Θεία Λειτουργία. (Σὲ ἕνα τετράδιο) Δοξολογία (σελίδες 7. Νάουσα 15.07.1943). ”Σήμερον σωτηρία” τετραφωνία, Α. Ἀρχαγγέλσκι, Ἀντίφωνα, ”Κύριε Ἐλέησον”, Ἀντίφωνον Β΄, ”Ὁ Μονογενής”, Ἀντίφωνον Β΄, ”Δεῦτε προσκυνήσωμεν”, Εἰσοδικὸν Πάσχα, Ἕτερον Εἰσοδικόν (ἐκ τῆς Β.Μ.), ”Ἅγιος ὁ Θεός” (Β.Μ.), ”Ἅγιος ὁ Θεός” (Α. Ἀρχαγγέλσκι), ”Ἅγιος ὁ Θεός”, ”Ἅγιος ὁ Θεός” (Α. Βορτνιάνσκι), ”Τὸν Σταυρόν Σου”, Ἕτερον ”Τὸν Σταυρόν Σου” (ἐκ τῆς Βυζ. Μ.), ”Ὅσοι εἰς Χριστόν”, ”Ὅσοι εἰς Χριστόν” (ἐκ τῆς Β.Μ.), ”Χριστὸν ἐνεδύσασθε...” ὡς ἄνω, ”Ἀλληλούϊα”, Ὕμνος Χερουϐικός Α΄ (Δ. Βορτνιάνσκι), Ὕμνος Χερουϐικός Β΄ (τοῦ αὐτοῦ), Ὕμνος Χερουϐικός Γ΄ (Ν. Σμυρνώφφ), Ὕμνος Χερουϐικός Δ΄ (Α. Βαρλαμώφφ), Ὕμνος Χερουϐικός Ε΄ (Ἀ. Ἀλλεμανώφφ), Ὕμνος Χερουϐικός ΣΤ΄ (Ἀ. Ἀρχαγγέλσκι), Λειτουργικά, ”Σὲ ὑμνοῦμεν” (Ν. Σμυρνώφφ), Λειτουργικά Β΄ (ἐκ τῆς Β.Μ.), Λειτουργικὰ Γ΄ (Ε. AZEJEFF), Λειτουργικὰ Δ΄ (Β. Βενέφσκι), Λειτουργικὰ Ε΄ (Β. Σταρούσκι), ”Σὲ ὑμνοῦμεν” (Π. Τσαϊκόφσκι), ”Σὲ ὑμνοῦμεν” (Α. Ἀρένσκι), ”Σὲ ὑμνοῦμεν” (Ν. Ρίμνσκι- Κορσακώφφ), Ὕμνοι τῆς Θεοτόκου (”Ἄξιον ἐστίν”)(ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ), Ὕμνος τῆς Θεοτόκου Β΄ (ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ), Ὕμνος τῆς Θεοτόκου Γ΄ (Δ. Βορτνιάνσκι), Ὕμνος τῆς Θεοτόκου Δ΄ (Ν. Μπουΐλωφφ), ”ὁ Ἄγγελος ἐϐόα” (ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ), Μεγαλυνάριον, ”Ἐπὶ Σοὶ χαίρει” (ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ), ”Εἷς Ἅγιος”, Ἕτερον (Ι. Δαϐίδωφφ), ΚοινωνικάΑ΄ (Ἀ.Ἀρχαγγέλσκι), ΚοινωνικόνΒ΄ (Ι.Ἀρνόλδου), Κοινωνικὸν Γ΄ (Γ. Λομάκιν), Κοινωνικὸν Δ΄ (Ν. Ρίμσκι-Κορσακώφφ), ”Εἴδομεν τὸ φῶς”, Ἕτερον εἰς Βυζαντινὸν ὕφος, Τὰ ἐγκώμια Στάσις Α΄ (Π. Γρηφορίεφφ), Στάσις Β΄, Τὰ αὐτὰ εἰς Βυζαντινὸν ὕφος Στάσις Α΄, Β΄ καὶ Γ΄.) τῶν ἔργων τοῦ π. Ἀθανασίου. Ἐπιφυλάσσομαι νὰ βρῶ στὸ διαδίκτυο τὰ αὐθεντικὰ μουσικὰ κομμάτια τῶν Ρώσσων συνθετῶν καὶ νὰ τὰ ἀντιπαραβάλλω.)
Τὸ ἰδιαίτερο βρίσκεται στὸ ὅτι ὁ π. Ἀθανάσιος μετέφερε ὅλα αὐτὰ τὰ λειτουργικὰ κομμάτια, ποὺ συνετέθησαν στὴν εὐρωπαϊκὴ μουσική, φυσικά, γιὰ τὶς τετραφωνικὲς χορωδίες τῶν Ρώσσων Χριστιανῶν στὴν περισσότερο ἐξελιγμένη βυζαντινὴ μουσική, διατηρώντας τὶς τέσσερις φωνές (σοπράνου, τενόρου κ.λπ.) Τοῦτο δείχνει, σὺν τοῖς ἄλλοις, ὅτι ὁ π. Ἀθαν. ἦταν μουσικὰ "ἀνοικτός", δηλ. παρ' ὅλη τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴ Βυζαντινὴ μουσική, δὲν περιορίζονταν, ἀλλὰ ἦταν ἕτοιμος νὰ δεχθεῖ ὅ,τι καλὸ προέρχονταν καὶ ἀπὸ τὴν εὐρωπαϊκή.  Γιὰ νὰ μελετήσετε τὶς μουσικὲς αὐτὲς μεταφορές (σελίδες 60), πατῆστε ἐδῶ
ἤ, τὸ ἴδιο, ἀλλὰ μὲ τὴ φόρμα τοῦ Scribd, ἐδῶ

            Γιὰ κάποιον ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσε ἕναν παραλληλισμό:
 Tchaicovsky, Cherubic   
καὶ ἄλλο Χερουβικὸ τοῦ Τσαϊκόφσκυ, παρτιτοῦρες καὶ ταυτόχρονα χορωδία (γιὰ νὰ ἀντιγράψετε τὶς παρτιτοῦρες, πατῆστε μὲ τὸν κόρσορα τὸ κέντρο τῆς ὀθόνης τοῦ βίντεο, ὁπότε αὐτὸ ἀκινητοποιεῖται-τὸ ἴδιο καὶ ὅταν θελήσετε νὰ συνεχίσει),
τοῦ  Davidovsky  χερουβικό,
τοῦ Μπορτνιάνσκυ χερουβικό No 5
ἤ  π.χ. ἐδῶ                 
ἤ τὸν Χερουβικὸ Ὕμνο τοῦ Ἀρχάγγελσκι, Νο 6, πατῆστε τὸ PDF, Херувимская (Архангельский №6) PDF SIB (формат "Сибелиуса")

ἤ, γενικώτερα, παραπέμπουμε στὴν πηγὴ τῶν πρωτοτύπων (ἀπὸ ὅπου ἀντιγράψαμε), ἐδῶ

Sergei Rachmaninoff - Liturgy of St. John Chrysostom Op. 31 
=====================


Música ortodoxa rusa compuesta por Piotr Ilich Tchaikovsky para la liturgia de San Juan Crisóstomo. Nombre del himno: bendito el que viene en el nombre del señor.    http://youtu.be/rRD0WAcUwO4
======================================
=============================

Καὶ μιὰ παρτιτοῦρα ἀπὸ τὴν Ρωσσικὴ Ἐκκλησία, ποὺ ψάλλεται ἀπὸ τὴν ἀνδρικὴ χορωδία, κυριαρχούντων τῶν μπάσων: Ὁ ληστὴς "Ρασμπόϊνικα" ("Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ, σήμερον Υἱὲ Θεοῦ...")


Ἀπὸ τὴ χορωδία τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Ρασμπόϊνικα

--------------------------------------------------------------------------
Kαὶ μιὰ γεύση ἀπὸ τὴ Λατινικὴ Ἀμερική.-Misa Criolla Λειτουργία τῶν Κρεολῶν, τῶν μιγάδων (παιδιὰ Ἰσπανῶν καὶ γηγενῶν) http://youtu.be/j9k9I1TY4TI .

______________________________________________

Γιὰ νὰ διαβάσετε διάφορα "Χερουβικά" τοῦ Θεοδώρου Φωκαέως καὶ τοῦ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, συντετμημένα καὶ διασκευασμένα μόνον κατὰ τὸν ὀρθὸν τονισμὸν τῶν λέξεων τοῦ κειμένου ἀπὸ τὸν π. Ἀθανάσιο, πατῆστε ἐδῶ

Ἕνα Χερουβικὸ τοῦ Θεοδ. Φωκαέως, σὲ ὅλους τοὺς ἤχους. π. Ἀθαν. ἦταν εἰδικός, εἶχε ἐρευνήσει διεξοδικὰ τὸν Χερουβικὸ ὕμνο. Παρ' ὅλα αὐτά, καὶ παρ' ὅλο ἐπίσης τὸ ὅτι τὰ γράμματα εἶναι δικά του, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ὑπογραφή του καὶ ἡμερομηνία, ὡς συνήθως, δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει συμμετοχὴ δική του σ' αυτὸ τὸ ἔργο. Γιὰ Scribd ἐδῶ, καὶ γιὰ Youblisher ἐδῶ.

Στὴν ἔνδειξη, ποὺ ἀκολουθεῖ, μετὰ ἀπὸ τρεῖς-τέσσερεις σειρές, μὲ ἀχνὰ γράμματα ("διαβᾶστε περισσότερα"), διακόπτοντας τὴ συνέχεια τῆς σελίδας, πατῆστε το, μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἕναν πίνακα τῶν ἔργων τοῦ π. Ἀθαν. Εἶναι ἐνδιαφέρον.
____________________________________________

Ἔγραφε, ὅπου μποροῦσε. Ἐδῶ, δείγματα σημειώσεων πάνω σὲ ταχυδρομικὰ δελτάρια τῆς ἐποχῆς μὲ γραμματόσημα "Ἐνθύμιον τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου..."

___________________________________________________
Στ΄. Ἐργασίες:
1. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Φλώρινα 1958,
2. ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, Ἱστορικὰ ἱδρύσεως Ἱ. Ναοῦ - Δραστηριότητες, Ἀμφιάλη 1988,
3. ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ, Ἀσματικὴ Ἀκολουθία, Ἀθήνα 1992,
4. Σειρὰ ἄρθρων στὸ περιοδικὸ ”Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας” μὲ τίτλο ”ΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ”,
5. Σειρὰ ἄρθρων μὲ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὸ περιοδικὸ ”Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας” μὲ τίτλο ”ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΓΛΕΝΩΝ
6. Κείμενα βυζαντινῆς μουσικῆς (ἑσπερινοῦ καὶ ὄρθρου) τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Νέου, τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βερροίας Ἀσκήσαντος.
Γιὰ νὰ τὰ διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ
7. Μουσικὸ Παράρτημα εἰς τὸν νεοφανέντα Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας Κεφαλληνίας ἱερέα Παναγῆ Μπασιᾶν. Μελοποίηση τῶν ἑσπερίων δοξαστικῶν καὶ τῶν αἴνων. Γιὰ νὰ τὸ δεῖτε πατῆστε ἐδῶ


9. Ἄρθρα, σὲ τοπικὲς ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ διαφόρων Μητροπόλεων, ὅπως ”Μορφὲς τῆς καταστροφῆς. Ἀρχιδιάκονος Βασίλειος”, εἰς: ”Πελεκάνος” (περιοδικὸν τοῦ ὁμωνύμου φιλαθρωπικοῦ σωματίου Ἠμαθίας), σελ. 21ἑξ.· ”Γρηγόριος ὁ Ε΄”, στὸ αὐτὸ περιοδικό σὲ 4 συνέχειες, ἀρ. φύλλων 75-79, ἕως Σεπτ. 1971. Σειρὰ πολλῶν ἄρθρων, στὸ ἴδιο περιοδικὸ ”Πελεκάνος”, μὲ περιεχόμενο τὴν ποιμαντικὴ τῆς οἰκογένειας (”Προϋποθέσεις δημιουργίας χριστιανικῆς οἰκογένειας”, ἀρ. φύλλου 66-70 Αὔγουστος-Δεκέμϐριος 1970· συνέχεια στὸ φύλλο 71 Ἰαν. 1971· φύλλο 72 Φεϐρ. 1971· φύλλο 75 Μάϊος 1971· φύλλο 76 Ἰούν. 1971. ”Προϐλήματα συζυγικοῦ βίου”, ἀρ. 78 Ἰούλ.-Αὔγ. 1971῾ φύλλο 80 Ὀκτ. 1971· φύλλο 83 Ἰαν. 1972· φύλλο 84 Φεϐρ. 1972· φύλλο 85 Μαρτ. 1972). Στὸ αὐτὸ περιοδικὸ ”Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός”, φύλλο 82 Δεκ. 1971. Ἐπίσης στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Φλώρινας ” Ἔθνος”, ”Γερμανὸς Χρηστίδης”, Σάϐ. 19 Ὀκτωϐρ. 1968, ἀρ. φύλλου 2001, ἐπίσης ” Ἔθνος”, ”Φλώρινα, ἡ πόλις τῆς Παναγίας, ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν ”Μάχη τῆς Φλωρίνης” ”, 6-2-71 (σὲ δύο συνέχειες). Ἐπίσης ”Μνήμη Μικρασιατικῶν Πατρίδων: Ἀρχιδιάκονος Βασίλειος (1913-1922)”, στὸ ”Φοίνιξ Νικαίας”, τεῦχος 48-49 τοῦ 1972. Ἀρθρο ”Παιδικὸς χορὸς” (Μπάλντάνςφαν) στὴν ἑϐδομ. ἐφημερ. Φλωρίνης ” Ἑλληνικὴ Φωνή” (Σάϐ. 6 Μαρτ.1954), ”Κυρικακὴ τῆς Ἁγίων Πάντων” στὴν ” Ἑλληνικὴ Φωνή” (19 Ἰουν. 1954), ”Γνῶμες σοφῶν γιὰ τὴν ἐγκράτεια” στὴν ” Ἑλλην. Φωνή” (5 Ἰουν. 1954), ”Μὴ βλασφημεῖτε” στὴν ”Ἑλλην. Φωνή” (10 Ἀπρ. 1954). ” Ὁ Χερουϐικὸς Ὕμνος” στὰ” Ἱεροψαλτικὰ Νέα”, μηνιαῖον ὄργανον τοῦ Πανελληνίου συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν ”Ρωμανὸς ὁ Μελωδὸς” καὶ ” Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός”, σὲ συνέχειες ἀρ. φύλλου 114 καὶ 115 (Νοέμϐριος καὶ Δεκέμϐριος 1973, σελ. 3), καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα.
10. Διάλεξις περὶ τῆς Ἱστορίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ,
11. Ἐξέδιδε, καὶ ἦταν ὁ κύριος ἀρθρογράφος του, τὸ περιοδικὸ ”Ὀρθόδοξος Κατηχητής”, κάθε μῆνα,
12. Ἐξέδιδε, μόνος του, κάθε χρόνο τὸ ” Ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο, ὑπὲρ τοῦ φιλοπτώχου ταμείου τῆς Ἱ.Μ. Φλωρίνης”, ἀπὸ τὸ 1961 ἕως καὶ τὸ1968, χρονιὰ κατὰ τὴν ὁποία μετετέθη στὴν Νίκαια. Στὴν Νίκαια συνέχισε τὴν παράδοση καὶ ἐξέδιδε τὰ ἡμερολόγια τῆς Ἱ.Μ. Νικαίας.
13. Ἡ πέμπτη εἰσήγηση στὸ βιβλίο "Οἱ θυσίες τῶν Κληρικῶν τῆς Ἑλλάδος
Γιὰ νὰ τὴ διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ
Ὑπὸ ἔκδοσιν (ὑπὸ ἀναζήτησιν χορηγῶν)
1. Ὁ Φλωρίνης Βασίλειος (Παπαδόπουλος ἢ Παπαδημητρίου), Βιογραφία,
2. Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων, τονισθεῖσα ὑπὸ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας πρωτ. Ἀθανασίου Ρούκαλη,
3. Ἱερὰ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ ψάλτου ἢ ”Κουκκουζέλου”, ποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ὁσιωτάτου Ἀναχωρητοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, ψαλλομένη τῇ πρώτῃ τοῦ Ὀκτωϐρίου μηνός, μετὰ μουσικοῦ παραρτήματος, ἐν Φλωρίνῃ 1965,
4. Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος. Μουσικὸν Παράρτημα Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγ. Εὐθυμίου ἐπισκόπου Σάρδεων,
5. Παναγία τῶν Βλαχερνῶν (”Μὴν Ἰούλιος Β΄. Τῇ Β΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Μνήμη τῆς ἐν Βλαχέρναις Καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου”). Ἀσματικὴ Ἀκολουθία (περιέχει Κοντάκιο μὲ ἀκροστιχίδα χαιρετισμῶν ”ΒΛΑΧΕΡΝΑ”,)
6. Ὁσίου Παναγῆ τοῦ ἐκ Κεφαλληνίας, Ἀσματικὴ Ἀκολουθία,
7. Μεγάλαι Μορφαὶ τῆς Ἐκκλησίας, 212 σελίδες (δεμένο σὲ φωτοτυπικὸ ἐργαστήριο),
8. Ἀλληλούϊα. Πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν Ἐκκλ. Σχολείων (1. Ὀκτὼ Ἀπολυτίκια ἀναστάσιμα, 2) Ὕμνος Τριῶν Παίδων, 3) Ψαλμὸς 150ος, 4) Ψαλμὸς 138ος, 5) Βασιλεῦ Οὐράνιε, 6) Παναγία Τριάς, 7) Πάτερ ἡμῶν, 8) Ψαλμὸς 1ος, 9) Ψαλμὸς 135ος, 10) Χερουϐικὸς Ὕμνος, 11) Ψαλμὸς 103ος, 12) Ἀπολυτίκια ἑορτῶν, 13) Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν, 14) Φῶς ἱλαρόν, 15) Φάγονται πένητες, 16) Ἐκλογὴ Ὕμνων θ. λειτουργίας-Δοξολογία- Τυπικά- Μακαρισμοί κλ.π., 17)  Ἐξαποστειλάριον, 18) Ἐπιτάφιος· Κύριε τῶν Δυνάμεων, Ἡ ἀσώματος φύσις, Χριστὸς Ἀνέστη, 19) ”Παναγία Παρθένε Μήτηρ Θεοῦ” (ἀπὸ τὸν παρακλητικὸν κανόνα), 20) Ἀκάθιστος· Τῇ ὑπερμάχῳ, Χαῖρε Νύμφη, Ἀλληλούϊα, Τὴν ὡραιότητα, Προστασία τῶν Χριστιανῶν), Ἀμφιάλη 1969,
9. ” Ἑκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ”ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ” ”. (Χειρόγραφο.) Τόμος Β΄ Ὄρθρος, Τριώδιον: ”περιλαμϐάνον Ἁπάσας τὰς εἰς τὸν Ὄρθρον ἀνηκούσας ἀσματικὰς ἀκολουθίας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριωδίου μέχρι καὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, μετὰ τῶν ἀπαιτουμένων Τυπικῶν διατάξεων”· τόμος Β΄, βιϐλίον Ι, Μέρος Α΄ Ἀναστασιματάριον-Τριαδικόν· τόμος Β΄, βιϐλίον ΙΙ, Μέρος Α΄ Ἀναστασιματάριον- Τετἀρτη πρωΐ Ἀπόστιχα Β΄ ἤχου· τόμος Β΄, βιϐλίον ΙΙΙ, Ἀναστασιματάριον- Πέμπτη πρωΐ Καθίσματα· τόμος Β΄, βιϐλίον V, Δοξαστάριον-Ἰανουάριος Τῇ Α΄ Ἰανουαρίου ”Θεὸς Κύριος”, ᾿Απολυτίκια, Καθίσματα· τόμος Β΄, βιϐλίον VΙ, Δοξαστάριον Φεϐρ., Μαρτ., Ἀπρ., Μαΐου, Ἰουν., Ἰουλ.· τόμος Α΄, βιϐλίον VII, Ἰούλ., Αὔγουστ. Τῇ ΙΕ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός· τόμος Β΄, βιϐλίον VIII, Αὔγουστος, Σεπτ., Ὀκτ.· τόμος Α΄, βιϐλίον VIII, Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ.· τόμος Β΄, βιϐλίον IX, Νοέμ., Δεκ.· τόμος Β΄ βιϐλίον X, μέρος. (Ἀθαν. Γ. Ρούκαλη, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ.Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Νάουσα-Μακεδονίας 1938).
10. Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ μουσική (Καθὼς ὁ κ. Δημ. Π. Ρίζος ἀναφέρει στὸ ” Ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων”: Δοξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ Δόξα τῶν Ἑσπερίων, Δόξα τῶν Αἴνων, Δόξα τῶν στιχηρῶν, Δόξα τῶν Ἀποστίχων, τοῦ Τριωδίου, Δόξα τῆς Λιτῆς, Πεντηκοσταρίου, Δοξολογίες, Χερουϐικά, Ἄξιον ἐστίν, Ἀνοιξαντάρια, Μακάριος ἀνήρ, Μακαρισμοί, Μεγαλυνάρια, Κοντάκια, Στιχηρά προσόμοια τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ καθίσματα ὅλων τῶν ἡμερῶν τῆς Μ. Ἑϐδομάδος, Καταϐασίαι τοῦ Πάσχα, Καταϐασίαι τῆς Άναλήψεως-Πεντηκοστῆς, τὸ Εὐαγγέλιον τῆς δευτέρας Ἀναστάσεως εἰς ἡρωϊκὸν ἑξάμετρον, Εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου ” Ὕμνος τῆς Θεοτόκου”, Ὕμνοι καὶ Κοντάκια εἰς ὅλους τοὺς ἤχους μὲ τὶς ἰαμϐικὲς παραλλαγές των κ.ἄ.). Ὅπως γίνεται ἐμφανὲς κατωτέρω ἐκάλυψε ὅλο τὸ φάσμα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς: 1) Ἀργά εἰρμολογικὰ μέλη (Καταϐασίες-Δοξολογίες), 2) Ἀργά στιχ. μέλη (Πασαπνοάρια-Ἰδιόμελα-Κύριε ἐκέκραξα- Θεοτόκια Παρθένε), 3) Σύντομα εἰρμολογ. μέλη (Καταϐασίες- Προσόμοια), 4) Λειτουργικὰ Μεγ. Βασιλείου- Ἀγαπήσω Σε Κύριε- Ἀλληλουάριο νυμφ. ἀργ., 5) Κανόνες- Ἀπολυτίκια, 6) Χερουϐικά- Κοινωνικά- Τὸν Δεσπότην- Ἄνωθεν οἱ Προφῆται- Τῇ Ὑπερμάχῳ, 7) Δοξαστικά- Πᾶσα Πνοή- Κύριε ἐκέκραξα, 8) Ἄξιον ἐστίν, 9) Λειτουργικά, 10) Ἀνοιξαντάρια- Μακάριος Ἀνήρ- Πολυέλαιοι- Τρισάγιον, 11) Δύναμις, 12) Ἀργὸν Δύναμις, 13) Κράτημα καὶ λοιπὰ μὲ λατινικοὺς (εὐρωπαϊκοὺς) ὅρους ἠχητ. χρωματισμῶν: Presto, Allegro, Andante, Adagio, Largheto, Largo.
11. Ἄλλα, μικρά, μουσικὰ ἔργα:
    α΄. Ἡ ἐπιλύχνιος Εὐχαριστία, ποίημα ἀρχαῖον· κατά τινας δὲ Ἀθηνογένους. Μουσικὴ Ἀθαν. Ρούκαλη. (Γιὰ νὰ τὴ δεῖτε σὲ ὅλο τὸ φάσμα τῶν ἤχων, ὅπως καὶ μερικὰ ἄλλα ἐνδιαφέροντα -78 σελίδες- πατῆστε ἐδῶ)
    β΄.Κοινωνικά”. Τῆς ἑϐδομάδος, τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν ἑορτῶν, παλαιῶν μουσικοδιδασκάλων, συντετμημένα παρὰ τοῦ πρωτ. π. Ἀθαν.Γ. Ρούκαλη,
    γ΄. Καταϐασίαι τῶν Χριστουγέννων, 1. Ἀργαί, 2. Σύντομοι. Ἰαμϐικαί: 3. Ἀργαί, 3. Σύντομοι. Διασκευὴ κατ᾿ ἔννοιαν τοῦ κειμένου ὑπὸ π. Ἀθαν. Γ. Ρούκαλη, Ἀμφιάλη 30-11-98,
    δ΄. Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου. Ἰδιόμελα στιχηρά. Γερμανοῦ Πατριάρχου. Συντετμημένα παρὰ τοῦ Ἀθαν. Ρούκαλη κλπ., Δόξα τῶν Ἀποστίχων. Ἀνδρέου Κρήτης, Δόξα τῶν Αἴνων. Γερμανοῦ. Συντετμημένα παρὰ τοῦ... ΩΔΗ Θ΄. Εἰς τὴν Θ΄ ὠδὴν Μεγαλυνάρια. Τὸ τροπάριον,
    ε΄. Καταϐασίαι τῶν Φώτων,
    στ΄. Καταϐασίαι τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου καὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς,
    ζ΄. Καταϐασίαι τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου υἱοῦ,
    η΄. Καταϐασίαι τῆς Κυριακῆς Ἀπόκρεω,
    θ΄. Καταϐασίαι τῆς Γ΄ Κυρικῆς τῶν νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως),    
    ι΄. Καταϐασίαι τῆς ς΄ Κυριακῆς μέχρι τὴν Τρίτη τοῦ Τυφλοῦ,
    ια΄. Καταϐασίαι τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων,
    ιϐ΄. Τὸ Δοξαστικὸν τῆς Μεγ. Τρίτης, ἑσπέρας. Ἦχος πλ. δ΄ Νη 4/4. Ποίημα Κασσιανῆς Μοναχῆς. Μουσικὴ Πέτρου Λαμπαδαρίου. Διασκευὴ ὡς πρὸς τὸν ὀρθὸν τονισμὸν τῶν λέξεων καὶ τοῦ ῥυθμοῦ ὑπὸ πρωτ. π.Ἀθαν. Ρούκαλη,
    ιγ΄. Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος,
    ιδ΄. Καταϐασίες τῆς Κυρικῆς τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως,
    ιε΄. Καταϐασίαι τῆς Ἀναλήψεως- Πεντηκοστῆς,
    ιστ΄. Τῇ 2ᾳ Ἰουλίου, ἑορτῆς Παναγίας Βλαχερνῶν. Δόξα τῶν ἑσπερίων,    ιζ΄. Καταϐασίαι τῆς Θεοτόκου. Διασκευή, ὡς πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ κειμένου, ὑπὸ τοῦ πρωτ. π.Ἀθαν...,
    ιη΄. Ὕμνος τῆς Θεοτόκου. Πρῶτος πεντάφωνος Πα, Ἦχος α΄ Πα (Οὐσάκ), ἦχος ii. Ὕμνος τῆς Θεοτόκου, ἦχος γ΄ Γα. Ἦχος δ΄ ... λέγετος Βου. Ἦχος δ΄ ... λέγετος Βου. Ἦχος δ΄ ... λέγετος Βου.  Ἦχος δ΄ Ἅγια. Ἦχος πλ.α΄. Ἦχος πλ.Πα΄. Πλ.α΄ (Χουσεϊνί-ἀσιράν). Ἦχος πλ. ...Πα. Βαρὺς πεντάφωνος. Ἦχος βαρύς. Βαρὺς τετράφωνος (Μπεστενγιάρ). Ἦχος πλ. Νη. Πλάγιος Νη (χρωματικός). Ἦχος πλ. Νη (νεχαϐέντ). Ἦχος Γα ii. Ρυθ. 4εμσ. Ἦχος Πα. Ζω (σεμπάχ). Καὶ ἄλλα, 
    ιθ΄. Καταϐασίαι τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Διασκευή, ὡς πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ κειμένου, ὑπὸ τοῦ πρωτ. π. Ἀθαν. Γ. Ρούκαλη, Ἀμφιάλη Κερατσινίου 1980,
12. Ἀκολουθία νεκρώσιμος εἰς κοσμικούς. α΄ εἰς τὸν οἶκον τοῦ νεκροῦ. β΄ κατὰ τὴν μεταφοράν. γ΄ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ κλ.π.,
13. Διάφορες, ὀλιγοσέλιδες, μουσικές ἐργασίες:
    β΄. Ὕμνος πρὸς τὸν Θεόν. Ἐψάλλετο ἀπὸ τὸν Σύλλογον ” Ἅγιος Θεοφάνης” κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Συλλόγου Ναούσης 19 Αὐγούστου,
    ε΄. Ἀνοιξαντάρια, ἦχος πλ.α΄ Πα,
    ζ΄. Διὰτὴν Θείαν Λειτουργίαν Ἁγίου Ἰακώϐου τοῦ Ἀδελφοθέου. ” Ὁ Μονογενὴς Υἱός”,
    ι΄. Δευτέρα τῆς Α΄ Ἑϐδομάδος πρωΐ. Δοξαστικὸν τῶν Ἀποστίχων,
    ια΄.Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις...” Ἦχος πρῶτος Πα. Ἦχος δεύτερος Δι (”Μετὰ μύρων προσελθοῦσαις ταῖς...”). Ἦχοςτρίτος Γα ^^Πα (”Τῆς Μαγδαλινῆς Μαρίας τὴν τοῦ Σωτῆρος...”). Ἦχος τέταρτος (”Ὄρθρος ἦν βαρύς...”). Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου πλ. ...Πα (” Ὦ, τῶν σοφῶν Σου κριμάτων Χριστέ”). Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου Πλ.β΄ Πα (” Ἡ ὄντως εἰρήνη”). Ἦχος βαρὺςδιατονικός (”Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ”). Ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου Δη (”Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα”). Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου πλ... Πα (” Ὡς ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων”). Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου Πλ.β΄...Πα (”Μετὰ τὴν εἰς ἄδου κάθοδον”). Ἦχοςπλάγιος τοῦ τετάρτου ... Νη (”Φανερῶν Ἑαυτὸν τοῖς Μαθηταῖς”),
    ια΄. Ἐωθινόν ς΄,
    ιϐ΄. Ἐωθινόν ΙΑ΄,
    ιγ΄. Στίχοι πρὸ τῆς Θείας Κοινωνίας (”Ἀπὸ ρυπαρῶν χειλέων”),
    ιε΄. Δόξατῶν Ἑσπερίων. Ἦχος πλ. _Πα,
    ιστ΄. Δόξατῶν Αἴνων. Ἦχος β΄ Δι (” Ἐν τῷ σκηνώματι τοῦ Κυρίου”),
    ιζ΄. Εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὕμνος τῆς Θεοτόκου,
    ιη΄. Δόξατῶν ἀποστίχων. Ἦχος πλ΄δ Νη (”Δαυϊτικῶς τὴν τῶν ἀσμάτων Σου”),
    ιθ΄. Δόξα τῆς Λιτῆς. Ἦχος πλ.δ΄ Νη (”Τὸ ἐμπιστευθέν Σοι τάλαντον τῆς μουσικῆς”),
    κ΄. Ὕμνοςεἰς τὸν Ἰωάννην Δαμασκηνόν. Μουσικὴ πρωτ. π. Ἀθαν.,
    κα΄. Ἑωθινόν ια΄. Ἦχος πλ.δ΄...Νη (”Φανερῶν Ἑαυτὸν τοῖς Μαθηταῖς”),
    κϐ΄. Ἑωθινόν ς΄,
    κγ΄. Ἑωθινόν Ζ, Ζω,
    κδ΄. Ἑωθινόν Ε΄ πλ. ... Πα,
    κε΄. Ἑωθινόν Γ΄, Γα ... Πα,
    κστ΄. Ἑωθινόν Δ΄ ... Πα,
    κζ΄. Στιχηρὰ προσόμια τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ. Ἀργὸν εἰρμολογικὸν μέλος,
    κη΄. Καταϐασίαι ” Χοροὶ Ἰσραήλ”. Ψάλλονται ἀπὸ τὴν 27ην μέχρι τὴν 31ην Ἰουλίου. Διασκευή, ὡς πρὸς τὴν ἔννοιαν τοῦ κειμένου, ὑπὸ τοῦ π.Ἀθαν.,
    κθ΄. Σύντομα Χερουϐικά, μὲ βάσιν τὰ τῆς Ἑϐδομάδος Θεοδώρου Φωκαέως. Διασκευή, μόνον ὡς πρὸς τὸν ὀρθὸν τονισμὸν τῶν λέξεων, ὑπὸ τοῦ πρωτ. π.Ἀθαν.,
    λ΄. Α΄ Ἑωθινὸν Δοξαστικόν. Ἦχος α΄,
    λα΄. Ὠδὴ Η΄,
    λϐ΄. Μεγαλυνάριον. Ἦχος β΄ Δι (”Τῆς ἀθανασίας τὸν χορηγόν”),
    λγ΄. Δόξα τῶν Ἑσπερίων. Ἦχος β΄ Δι (”Φρένα καθαράν”),
    λδ΄. Δευτέρα τῆς Α΄ Ἑϐδομάδος, Πρωΐ. Δόξα... τῶν Ἀποστίχων. Ἦχος πλ.α΄ (” Ἐλήλυθεν ἡ νηστεία, ἡ μήτηρ..”),
    λε΄. Δόξα τῶν Αἴνων τῶν Ἀπόκρεω. Ἦχος α΄ ...Πα (”Προκαθάρωμεν ἑαυτοὺς ἀδελφοὶ τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν”),
    λστ΄. Δόξα τῶν Αἴνων. Ἦχος β΄ Δι ( Ὡς στέφανον ὑπέρλαμπρον),
    λζ΄. Ἑωθινόν. Α΄. Ἦχος πρῶτος ...Πα (Εἰς τὸ Ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις),
    λη΄. Ἦχος α΄. Πα (Αἰνεῖτε τὸν Κύριον). Θ. Φωκαέως, συντετμ. παρὰ π.Ἀθαν.,
    λθ΄. Καταϐασίαι τῆς Τετάρτης τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Ἀργὸν εἰρμολογικόν μέλος. Ἦχος πλ. Νη. Ὠδὴ Α΄ (Θάλασσαν ἔπηξας, βυθίσας σὺν ἅρμασι τὸν ἀλαζόνα Φαραώ), Ὠδὴ Γ΄ ( Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ), Ὠδὴ Δ΄, Ὠδὴ Ε΄, Ὠδὴ ΣΤ΄, Ὠδὴ Ζ΄, Η΄, Θ΄,
    μ΄. Μ.Δευτέρα-Κανών. Ὠδὴ α΄ ἦχος β΄ ...Πα (Τῷ τὴν ἄϐατον κυμαινομένην θάλασσαν), Δόξα ( Ἡ ἀπόρρητος Λόγου Θεοῦ κατάϐασις), Καὶ νῦν (Διακονῆσαι αὐτὸς ἐλήλυθε οὐ τὴν μορφὴν ὁ πλαστουργός), Καταϐασία ”Τῷ τὴν ἄϐατον...” Πα, Ὠδὴ Η΄ ( Ἔφριξε παίδων εὐαγῶν), ”Εὐλογοῦμεν Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα”, Καὶ νῦν..., Καταϐασία, Ὠδὴ Θ΄ Δόξα, καὶ νῦν.., Ἑτέρα Ὠδὴ Θ΄ Δόξα, καὶ νῦν..., Καταϐασία, Ὠδὴ Η΄Εὐλογοῦμεν...”, καὶ νῦν, Καταϐασία,
    μα΄. Μεγ. Τετάρτη. Ὠδὴ Γ΄ Δόξα, καὶ νῦν..., Καταϐασία,
    μϐ΄. Μεγ. Τρίτη. Ὠδὴ Η΄ ἦχος  β΄ Πα, ”Εὐλογοῦμεν...”, και νῦν..., Καταϐασία, Ὠδὴ Θ΄ Δόξα καὶ νῦν..., Καταϐασία,
    μγ΄. Δόξα” τῶν Αἴνων τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος. Ἦχος πλ.Πα, ἀργοσύντομος.
    μδ΄.Δόξα” τῆς Β΄ Κυριακῆς τῆς Νηστειῶν. Εἰς ἦχον πλ.Πα, μετ᾿ ἐξαιρέσεων. Ἀφιερωμένον εἰς τὸν φίλον καὶ ρέκτην κ. Δημ. Κ. Βουρϐέρην,
    μζ΄. Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων τῆς Μ. Δευτέρας. Ἦχος πλ. ... Πα. Ρυθ. 4/4 μετ᾿ ἐξαιρέσ. Μουσικὴ Ἀθαν. Ρούκαλη. ( Ἐκ φωνογραφικοῦ δίσκου.. Ἀπαγγελία Ἰακώϐου Ναυπλ.) Νάουσα 31.03.1939.
    ν΄. Δόξα”τῶν Αἴνων ἐν τῇ μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Κατ᾿ ἀναγραμματισμόν.
    να΄. Τῇ Κυρικῇ τῆς Σαμαρείτιδος. Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων. (1941)
    νϐ΄. Χερουϐικὸς  Ὕμνος. (16.05.1935)
    νγ΄. Δόξα” τῶν προεορτίων τῶν Εἰσοδίων ( Ἑσπερίων). Καί ἄλλα διάσπαρτα παρόμοια μουσικὰ κομμάτια.
    νε΄. Ἀνοιξαντάρια” εἰς ἦχον ...τον (παρ᾿ Ἕλλησι δὲ Μιξολύδιον). (Νάουσα, Σεπτέμϐριος 1940),
    νζ΄. Χερουϐικὸς Ὕμνος. (13.05.1933),
    ξα΄. Δοξαστικὸντῶν Αἴνων. Ἦχος πλ.α΄ Πα,
    ξγ΄. Κοινωνικὰ τῆς Ἑϐδομάδος, Πέτρου Λαμπαδαρίου, συντετμ. παρὰ ...
    ξε΄. Κύριε, Κύριε...,
    ξζ΄. Μετὰ τὸν Ν΄ Ψαλμόν,    
    ξη΄. Ἦχος Βαρύς (ἀτζέμ ἀσιράν), ἐναρμόνιος, Ζ΄, ἀνωνύμου τινος. (”Ἄξιον ἐστιν ὡς ἀληθῶς...”),
    ξθ΄. νοιξαντάριασύντομα. Ἦχος πλ. δ΄Νη (20.07.1980),
    ο΄. Τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων. Ἦχος πλ.δ΄ Νη. Τῇ αἰτήσει τοῦ κ. Γεωργίου Τσοπάνογλου, μουσικὴ Ἀθαν. Ρούκαλη,
    ογ΄. Τὸν Σταυρόν σου. Τοῦ Βήματος,
    οε΄. Τρισάγιος  Ὕμνος. Ἦχος ....Ζω, τετράφωνος,
    π΄. Λειτουργικά, ἦχος... μικτός (”Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα”), (Νάουσα, 24.06.1935),
    πα΄. Λειτουργικά, ἦχος Δευτερόπρωτος (”Ἀγαπήσω Σε Κύριε”),
    πϐ΄. Λειτουργικά, ἦχος... ἐναρμόνιος (”Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα”),
    πγ΄. Λειτουργικά, ἦχος... Πα (”Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Ἄξιον καὶ δίκαιον”),
    πδ΄. Λειτουργικά, ἦχος... Πα (Ζω) (”Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Καὶ μετὰ τοῦ Πνεύματός Σου, Ἄξιον καὶ δίκαιον, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαϐϐαώθ”),
    πε΄. Σὲ ὑμνοῦμεν..., ἦχος Β΄
    πστ΄. Εἰς τὸν Ἀκάθιστον Ὕμνον,
    πζ΄. Ὕμνος τῆς Θεοτόκου, ἦχος πλ... Νη (”Ἐπὶ Σοι χαίρει Κεχαριτωμένη”),
    πθ΄. Δοξολογία, ἦχος πλ. ... ἐκ τοῦ Κε. Μικτὸς μετὰ χρωματικοῦ (”Δόξα  Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς”),
    η΄. Δοξολογία, Ἰακώϐου Πρωτοψάλτου. Ἦχος πλ....Νη. Ρυθμὸς τετράσημος μετ᾿ ἐξαιρέσεων. Χρόνος ἀργόσ. εἰρμολ. Τῆς παρούσης οἱ Α, Β, Γ, Ζ, Θ στίχοι ὑπὸ τοῦ κ. Κ.Α. Ψάχου συνετέθησαν μετὰ διπλῆς συνηχητικῆς γραμμῆς. Οἱ ὑπόλοιποι δι᾿ παρ᾿ Ἀθαν. Ρούκαλη (σελ. 11), (Νάουσα, 15.12.1938),
    ηα΄. Δοξολογία, ἦχος ...Γα. Ρυθμὸς 3σμς (3/4) χρ. ἀργσ. εἰρμ. Τόνος Ὑποφρύφιος. Ρυθ. τροχαῖος (δακτυλικός) (11.10.1939),
    ηϐ΄. Δοξολογία, ἦχος πλ... Κε μετὰ καταλήξεων εἰς... . (”Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς”, ” Ὑμνοῦμεν Σε εὐλογοῦμεν Σε...”, ”Κύριε Βασιλεῦ Κύριε ὁ Θεός...”, ”Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ”) Ρυθμὸς τροχαῖος δακτυλικός. Χρόνος ἀργοσύντομος εἰρμολογικός), Νάουσα Φεϐρ. 1940,  
    ηγ΄. Δοξολογία, ἦχος ...Πα, χρόνος ἀργοσύντομος εἰρμολ. (”Δόξα Σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς”, ”Ὑμνοῦμεν Σε εὐλογοῦμεν Σε...”, ”Κύριε Βασιλεῦ Κύριε ὁ Θεός...”, ”Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ”), (08.06.1939),
    ηδ΄. Δοξολογία, ἦχος... Δι. Χρόνος ἀργοσ. εἰρμ., Τόνος Λύδιος, Ρυθμ. Τροχαῖος (δακτυλικός), (12.10.1939),
    ηε΄. Δοξολογία, ἦχος πλ... Νη. Χρόνος ἀργοσ. εἰρμ., Τόνος Ὑπομιξολύδιος, Ρυθμ. Τροχαῖος (δακτυλικός), (12.10.1939),
    ηστ΄. Δοξολογία, ἦχος πλ.β΄ (Νενανώ). Ρυθμ. τροχαῖος δακτυλικός. Χρόνος ἀργοσύντομος εἰρμολογικός, (20.02.1940),
    ηζ΄. Δοξολογία, Μουσικὴ διασκευὴ Ἀθ. Ρούκαλη μετὰ προσθήκης δύο συνηχ. γραμμῶν τοῦ αὐτοῦ. Ἦχος... Δι μὲ καταλ. εἰς διατ. Πα.. (Δευτερόπρωτος), (12 σελίδες, 10.09.1938),
    ηθ΄. Δοξολογία, ἦχος ...τος. Τόνος Μιξολύδιος. Ρυθμὸς τροχαῖος (δακτυλικός), (10.10.1939),
    ρ΄. Δοξολογία, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Συντεθεῖσα μετὰ συνηχητικῆς γραμμῆς. Ἡ τρίτη βοηθητικὴ τοῦ ἴσου γραμμὴ θεωρεῖται ὡς περιττὴ τῶν παίδων ἰσοκρατούντων τὸν ... καὶ προφερόντων τὰς συλλαϐάς. Ὑπὸ Ἀθ. Ρούκαλη. Ἦχος βαρὺς ἐναρμόνιος... Ζω. Ρυθμὸς τετράσημος μετ᾿ ἐξαιρέσεων. Χρόνος ἀργοσύντομος εἰρμολογικός, (22.12.1938),
    ρα΄. Καταϐασίαι, Νικολάου Παπαγεωργίου, ἐπιθεώρηση Ἀθαν. Ρούκαλη (”ἐπινέγκαμεν μικράς τινας τροποποιήσεις ὡς πρὸς τὸν ρυθμὸν τοῦ μαθήματος”, Νάουσα, 02.12.1938),
    ρϐ΄. Καταϐασίαι ”Ἀνοίξω τὸ στόμα μου”, Ὠδὴ Α΄, Ὠδὴ Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄. Αἱ αὐταὶ Καταϐασίαι εἰς χρόνον τρία τέταρτα (3σμν). Αἱ αὐταὶ σύντομοι (δύο τέταρτα). Μουσικὴ Ἀθ. Ρούκαλη, (22.11.1937-27.06.1941),     
    ργ΄. Κυριακὴτῶν Μυροφόρων. Μετὰ τὸ Τρισάγιον καὶ τὸν Ν. Ψαλμὸν ὁ Τριαδικὸς Κανὼν καὶ ἔπειτα Η ΛΙΤΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ἦχος ... Πα, Ρυθ. τέσσερα τέταρτα.
    ρδ΄. Δόξα τῶν Αἴνων τῶν Ἁγίων Πατέρων, κατ᾿ ἀπαγγελίαν Ἀνθίμου, Ἦχος πλ... Νη. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ σημείωση: ” Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἀνεκαλύφθη  04.05.1947”     
    ρε΄. Εὐλογητάρια. Διασκευὴ Ἀθαν. Ρούκαλη, Ἦχος πλ... Κε, (Θεσ-νίκη, 23.03.1938),    
    ρστ΄. Δόξατῶν Αἴνων τῆς πρὸ τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως Κυριακῆς. Ἦχος πλ... Νη,     
    ρζ΄. Εἰς τὰ Ἀπόστιχα τὰ ἑξῆς τρία ἰδιόμελα, ἦχος πλ... Πα.. (”Ἀγνοοῦντα τὰ Ἔθνη Κύριε τὴν τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐν τοῖς Ἀποστόλοις Σου”, Στίχος..., ”Κύριε τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ ἐπιφοίτησις τοὺς Ἀποστόλους...”, Στίχος, ”Βασιλεῦ Οὐράνιε”),      
    ρη΄. Εἰς τὴν Λιτήν (Ζήτει τὰ τρία Ἰδιόμελα εἰς τὸν Ἑσπερινόν), Δόξα καὶ νῦν, ἦχος πλ... Νη (” Ὅτε τὸ Πνεῦμα Σου κατέπεμψας Κύριε ἐκαθημένοις τοῖς Ἀποστόλοις”), (10.06.1943),     
    ρθ΄. Εἰς τοὺς Αἴνους τὰ ἑξῆς ἰδιόμελα: Στίχος, ”Παράδοξα σήμερον εἰδόντα ἔθνη πάντα ἐν πόλει Δαυΐδ”, Στίχος, ”Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἦν μὲν ἀεὶ καὶ ἐστὶ καὶ ἔσται”, Στίχος, ”Τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον φῶς καὶ ζωὴ καὶ ζῶσα πηγὴ”, (10.06.1943),         
    ρι΄. Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀπόστιχα. Ἰδιόμελα εἰς ἦχον... Γα,     
    ρια΄. Καταϐασίαι τῆς ἀναλήψεως. Ψαλλόμεναι τῇ Κυριακῇ τοῦ Τυφλοῦ. Ἦχος πλ... Κε. Ρυθ. 4σμσ., Χρόνος ἀργοσύντομος εἰρμολογικός, Μουσικὴ τοῦ αὐτοῦ. ᾿Ωδὴ Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄. Αἱ αὐταὶ Καταϐασίαι εἰς ρυθ. ἐξάσημον (διτροχαῖον δακτυλικόν). Χρόνος ἀργὸς μέτριος. Ἦχος ὁ αὐτός. (Νάουσα 29.05.1943, νὺξ Σαϐϐάτου.)    
    ριϐ΄. Δοξαστικὸν τῆς Κοιμμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῶν Αἴνων. Ἦχος πλ... Πα, (14 Αὐγούστου 1947),      
    ριγ΄. Εἰς τὰ Εἰρηνικά, ὁ ἱερεὺς τὸν Πα, Δι, Ζω, Πα  Ἦχος ..Πα, 1, 2, 3, 4. Διὰ κάθε στίχον τοῦ ἱερέως ἕνα μόνον ”Κύριε” μεσολαϐεῖ ὁ ἱερεὺς κι᾿ ἐξακολουθεῖ ὁ Ψάλτης ”ἐλέησον”,        
    ριδ΄. Οἱ Ἀναϐαθμοὶ τοῦ πρώτου ἤχου, Α΄ Ἀντίφωνον, 1), 2), 3), Β΄ Ἀντίφωνον, 4), 5), 6), Γ΄ Ἀντίφωνον, 7). Β΄ Χορός. (16.06.1944.))          
    ριε΄. Εἰς τοὺς Αἴνους, ἦχος πρῶτος πλ...Πα (αἱ ὑφέσεις κατὰ βούλησιν),                 
    ριστ΄. Δευτέρατῆς Β΄ Ἑϐδομάδος. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων, Ἰδιόμελον ἦχος πλ... Πα (”Θαυμαστὸν ὄπλον ἡ προσευχὴ καὶ ἡ νηστεία”),      
    ριζ΄. Δόξα τῶν Αἴνων τῆς Ὀρθοδοξίας, πλ... Πα (”Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας”),   
    ριη΄.  (Σελὶς 7) Σάϐϐατον τῆς Α΄ Ἑϐδομάδος (Ἁγίου Θεοδώρου), Εἰς τὸ ”Θεὸς Κύριος” τὸ τοῦ Ἁγίου Ἀπολυτίκιον, ἦχος ... Δι. (Σελὶς 8) Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὄρθρος. Εἰς τὸ ”Θεὸς Κύριος” τὸ Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον. Δόξα τὸ τοῦ Ἁγίου Ἀπολυτίκιον, ἦχος...Δι, Καὶ νῦν: Θεοτοκίον ”Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν...”. Καθίσματα τῆς Ὀκτωήχου- Εὐλογητάρια- Ὑπακοή- Ἀναϐαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ τὸ Προκείμενον- Ὁ ἀναστάσιμος Κανὼν καὶ ὁ παρὸν τοῦ Τριωδίου. (Σελὶς 9) Στίχος (”Δόξα Σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα Σοι”), 1) ”Σκιρτῶντες μετ᾿ εὐφροσύνης”, Στίχος, 2) ”Ἡμέραν χαρμονικὴν θεόφρονες”, Στίχος (”Δόξα”), 3) ”Ἐδόθη τῇ Ἐκκλησίᾳ σήμερον τὰ νικητήρια”, Στίχος (”Καὶ νῦν”), 4) ”Ῥομφαῖαι τῶν δυσεϐῶν ἐξέλιπον σαφῶς”. (Σελὶς10) Ὠδὴ Γ΄ Στίχος (”Δόξα Σοι ὁ Θεὸς...”), ”Οὐκέτι τὴν ἀσεϐῶν αἱρετικῶν”, Στίχος (”Δόξα Σοι ὁ Θεὸς”), ”Νεφέλαι προφητικῆς ζωοποιὸν ἐξ οὐρανοῦ σήμερον δρόσον”, Στίχος (”Δόξα Πατρί”), ” ῾Υμνήσωμεν τὸ Χριστὸν τὸν ἀναδείξαντα ἡμῖν”, Στίχος (”Καὶ νῦν”), ”Σκηνὴν ...τὴν ἱερὰν καταλαϐόντες οἱ πιστοὶ”. Αἴτησις. Τὸ ἀναστάσιμον Κοντάκιον μετὰ τοῦ Οἴκου καὶ τὰ τοῦ Τριωδίου Καθίσματα. ΣΤ΄ Κοντάκιον καὶ οἴκοι τοῦ Τριωδίου, τὸ μηνολόγιον καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριωδίου. Καταϐασίαι εἰς ἀργὸν εἰρμολογικὸν μέλος. Ἦχος ...ρος βον. Ρυθ. 4σμς. ΩΔΗ Α΄, (Σελίς 11) ΩΔΗ Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, (Σελίς 12) ΩΔΗ Ζ΄, Η΄. Αἱ αὐταὶ Καταϐασίαι, ἦχος ὁ αὐτὸς εἰς σύντομον εἰρμολ. μέλος. Ῥυθμὸς δίσημος. ΩΔΗ Α΄, (Σελίς 13) ΩΔΗ Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, (Σελίς 14) ΩΔΗ Η΄. Αἱ αὐταὶ Καταϐασίαι εἰς Ρυθμὸν 3σμν. Ἦχος ὁ αὐτὸς. ΩΔΗ Α΄, Γ΄, (Σελίς 15) ΩΔΗ Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, (Σελίς 16) ΩΔΗ Η΄. Ἡ Τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου καὶ μετ᾿ αὐτὴν ”ἡ τιμιωτέρα”, ἦχος λγ τος δίσημος. (Σελίς 17) Διὰ τοὺς δύο τελευταίους στίχους ”Τὴν τιμιωτέραν”. Ἡ Καταϐασία τῆς Θ΄ ὠδῆς, ἦχος λγ τος, ῥυθ. 4σμς, ἀργὸν εἰρμολ. μόλος. Ἡ αὐτὴ εἰς σύντομ. εἰρμολ. μέλος. (Σελίς 18) Ἡ αὐτὴ εἰς ῥυθμὸν τρίσημον. Ὁ αὐτὸς ἦχος. Ἀξαποστειλάρια: Ἀναστάσιμον καὶ τὰ τοῦ Τριωδίου. Εἰς τοὺς Αἴνους (;) τὰ 4 ἀναστάσιμα καὶ τοῦ Τριωδίου 4 προσόμοια. Δόξα, ἦχος πλ. ...Πα, Ῥυθ. 4σμς.        
    ριθ΄. Σαρκί. Μακὰμ ἀτζὲμ ἀειράν Ζ... Οὐσοὺλ σοφιάν, Μιάν, Νακαρά,
    ρκ΄. Στίχοι πρὸ τῆς θείας Κοινωνίας. Ἦχος πλ.α΄ Πα. Ῥυθμὸς 6 ὄγδοα. (”Ἀπὸ ρυπαρῶν χειλέων, ἀπὸ ἀκαθάρτου γλώσσης...”), 
    ρκα΄. Ἀναϐαθμοὶ τοῦ β΄ ἤχου,
    ρκϐ΄. Τῇ Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων. Ἦχος πλ. δϊ Νη, ῥυθμὸς 4σμς. Χρόνος μέτριος. Τῇ αἰτήσει τοῦ κ. Γεωργίου Τσοπάνογλου,
    ρκγ΄. Κυρικὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων. Ἦχος πλ. ¨ Πα. Ῥυθμ. τετράσημος, χρόνος μέτριος. (Νάουσα 27.05.1943),
    ρκδ΄. Τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς. Δοξαστικὸν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἦχος πλ. ... Νη. Ῥυθμ. τέσσερα τέταρτα, χρόνος ἀργός, μέτριος. Ποίησις Λέοντος τοῦ σοφοῦ ἢ Δεσπότου (+911). (Νάουσα 25.05.1943),
    ρκε΄. Πολυχρόνιον (Παῦλος). Ἦχος ... Ῥυθμ. 4σημος,
    ρκστ΄. ”...” . ”Ὁ Θεὸς τῷ κρῖμα Σου τῷ βασιλεῖδος καὶ τὴν δικαιοσύνην τῷ Υἱῷ τοῦ Βασιλέως”, ”Ἀνατέλει, ἀνατέλει ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος εἰρήνης”  Ἦχος πλ. ... Νη,
    ρκζ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ, εἰς ἦχον πλ. ... Πα καὶ ῥυθ. τετράσημον μετ᾿ ἐξαιρέσεων. Ἀφιεροῦται τῷ λίαν ἀγαπητῷ μοι καὶ ρέκτῃ κ. Στ. Γλιστῷ, καθ. Ἐκκλησ. Μ. ἐν Π.Α.Φ. (Φλώρινα, 28.02.1948),
    ρκη΄. Ἐπῳδοὶ τῶν Οἴκων (”Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε”), ἦχος πλ. ... Πα. (Νάουσα, 10.04.1943),
    ρκθ΄. Ψάλλεται ὅταν ἐνδύεται ὁ Ἐπίσκοπος ἔξω τοῦ Βήματος. Ἀφιεροῦται εἰς τὴν Α.Σ. τὸν Μητροπολίτην Βεροίας καὶ Ναούσης, κ.κ. Πολύκαρπον. Ἦχος ... Ζω, ῥυθ. 4σμς. Μουσικὴ Ἀθ. Ρούκαλη (4 σελίδες). Ἀφιερώθη εἰς τὸν Μητροπολίτην τὴν 29.01.1942. Σήμερον, 29.01.1943 ἀπεϐίωσεν ὁ Μητροπολίτης. Παρέστην εἰς τὴν κηδείαν του,
    ρλ΄. Εἰς τὸν ἀσπασμὸν τῶν ἁγίων εἰκόνων ὑπὸ τοῦ Ἀρχιερέως. Ἦχος ... Ζω, ῥυθ. 4σμς ... λίαν ἀργῶς. Μουσικὴ διακευὴ Ἀθ. Ρούκαλη (ἐπὶ τῇ βάσει ἀρχαίου μέλους), (Νάουσα, 04.07.1942),
    ρλα΄. Ἡ ἐπιλύχνιος εὐχαριστία, Μουσικὴ ἀθ. Ρούκαλη. Κατ᾿ ἀπαγγελίαν Αἰδ. Ἀθ. Σαϐϐατοπούλου, ἦχος ... Δι ..., δύο τέταρτα, (Νάουσα, 30.08.1942),
    ρλϐ΄. Εἰς τὸν Ν΄ τοῦ Τριωδίου, Μουσικὴ Ἀθαν. Ρούκαλη. Φυσικὴ ἐλλάσσων ρε, ἦχος ... Πα, ῥυθ. 4σμς, ”Δόξα”, ”Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πῦλας, ζωοδότα...”, (Θεσ-νίκη, 03.03.1938),
    ρλγ΄.Ἐλέησόν με ὁ Θεός”, (Θεσ-νίκη, 03.03.1938),
    ρλδ΄. Εἰς τὸν Ν΄ Ψαλμόν, ἦχος ..., ”Δόξα”, ”Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πῦλας, ζωοδότα...”, (Θεσ-νίκη, 28.02.1938), ” Ἐλέησόν με ὁ Θεός”, (Θεσ-νίκη, 28.02.1938),
    ρλε΄. Κάθισμα τῆς Μ.Δ. πρὸς τὸ ”Τὴν σοφίαν...”, ἦχος πλ. δι Νη, 4/4, (Νάουσα, 28.03.1939, ”ὅπως τὸ ἤκουσα ἐκ φωνογραφικοῦ δίσκου κατ᾿ ὑπαγ. Ἰακώϐου Ναυπλιώτου”),
    ρλστ΄.Σέ, τὸν ἀναϐαλόμενον”, ἦχος πλ. ¨q¨... Πα,
    ρλζ΄. Κάθισμα τῆς Μ.Τ. πρὸ τοῦ ”Τὴν Ὡραιότητα”. (Νάουσα 28.03.1939, ἐκ φων. δίσκου Ἰακ. Ναυπλιώτου),
    ρλη΄. ”Ἀλληλούϊα”, τὸ τοῦ Νυμφίου. Ἦχος... Δι. Ῥυθ. 4/4, γραφὴ ἀναλελυμένη (Σημείωσις: Ὁ ἦχος τοῦ ἀνωτέρω ὡς κ.ἄ.ὁ. εἶναι  ... Δι (Νισαμπούρ) καὶ οὐχὶ ὡς οἱ Τρεῖς Μεταφρασταὶ κ.ἄ. ἀπέδωσαν εἰς πλ. δι... Τοῦτο βεϐαιοῖ σοϐαρὰ μουσικοϊστορικὴ πηγὴ ὡς καὶ χειρόγραφον ἀρχαῖον ὅπερ εὕρηται παρ᾿ ἐμοί. Κατ᾿ ὅμοιον τρόπον ἐμελοποιήσαμεν ” Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος”, ” Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί”, ”Τὸν Νυμφῶνα Σου βλέπω” καὶ ἄλλα).
    ρλθ΄. Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, ἦχος α΄ ...Πα. Ὅλαι αἱ ὡδαὶ ...χωρὶς τὴν συνοδείαν τῶν λέξεων.
    ρμ΄. Ἀναστάσιμον. Ὅλαι αἱ ὡδαί (σελίδες 6).
    ρμα΄. Θεία Λειτουργία. (Σὲ ἕνα τετράδιο) Δοξολογία (σελίδες 7. Νάουσα 15.07.1943). ”Σήμερον σωτηρία” τετραφωνία, Α. Ἀρχαγγέλσκι, Ἀντίφωνα, ”Κύριε Ἐλέησον”, Ἀντίφωνον Β΄, ”Ὁ Μονογενής”, Ἀντίφωνον Β΄, ”Δεῦτε προσκυνήσωμεν”, Εἰσοδικὸν Πάσχα, Ἕτερον Εἰσοδικόν (ἐκ τῆς Β.Μ.), ”Ἅγιος ὁ Θεός” (Β.Μ.), ”Ἅγιος ὁ Θεός” (Α. Ἀρχαγγέλσκι), ”Ἅγιος ὁ Θεός”, ”Ἅγιος ὁ Θεός” (Α. Βορτνιάνσκι), ”Τὸν Σταυρόν Σου”, Ἕτερον ”Τὸν Σταυρόν Σου” (ἐκ τῆς Βυζ. Μ.), ”Ὅσοι εἰς Χριστόν”, ”Ὅσοι εἰς Χριστόν” (ἐκ τῆς Β.Μ.), ”Χριστὸν ἐνεδύσασθε...” ὡς ἄνω, ”Ἀλληλούϊα”, Ὕμνος Χερουϐικός Α΄ (Δ. Βορτνιάνσκι), Ὕμνος Χερουϐικός Β΄ (τοῦ αὐτοῦ), Ὕμνος Χερουϐικός Γ΄ (Ν. Σμυρνώφφ), Ὕμνος Χερουϐικός Δ΄ (Α. Βαρλαμώφφ), Ὕμνος Χερουϐικός Ε΄ (Ἀ. Ἀλλεμανώφφ), Ὕμνος Χερουϐικός ΣΤ΄ (Ἀ. Ἀρχαγγέλσκι), Λειτουργικά, ”Σὲ ὑμνοῦμεν” (Ν. Σμυρνώφφ), Λειτουργικά Β΄ (ἐκ τῆς Β.Μ.), Λειτουργικὰ Γ΄ (Ε. AZEJEFF), Λειτουργικὰ Δ΄ (Β. Βενέφσκι), Λειτουργικὰ Ε΄ (Β. Σταρούσκι), ”Σὲ ὑμνοῦμεν” (Π. Τσαϊκόφσκι), ”Σὲ ὑμνοῦμεν” (Α. Ἀρένσκι), ”Σὲ ὑμνοῦμεν” (Ν. Ρίμνσκι- Κορσακώφφ), Ὕμνοι τῆς Θεοτόκου (”Ἄξιον ἐστίν”)(ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ), Ὕμνος τῆς Θεοτόκου Β΄ (ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ), Ὕμνος τῆς Θεοτόκου Γ΄ (Δ. Βορτνιάνσκι), Ὕμνος τῆς Θεοτόκου Δ΄ (Ν. Μπουΐλωφφ), ”ὁ Ἄγγελος ἐϐόα” (ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ), Μεγαλυνάριον, ”Ἐπὶ Σοὶ χαίρει” (ἐκ τοῦ Ρωσσικοῦ), ”Εἷς Ἅγιος”, Ἕτερον (Ι. Δαϐίδωφφ), ΚοινωνικάΑ΄ (Ἀ.Ἀρχαγγέλσκι), ΚοινωνικόνΒ΄ (Ι.Ἀρνόλδου), Κοινωνικὸν Γ΄ (Γ. Λομάκιν), Κοινωνικὸν Δ΄ (Ν. Ρίμσκι-Κορσακώφφ), ”Εἴδομεν τὸ φῶς”, Ἕτερον εἰς Βυζαντινὸν ὕφος, Τὰ ἐγκώμια Στάσις Α΄ (Π. Γρηφορίεφφ), Στάσις Β΄, Τὰ αὐτὰ εἰς Βυζαντινὸν ὕφος Στάσις Α΄, Β΄ καὶ Γ΄.
    ρμϐ΄. Χερουϐικὰ Θεοδ. Φωκαέως, συντετμημένα ὑπὸ π. Ἀθαν. Ρούκαλη, ἦχος... Πα,
    ρμγ΄. Χερουϐικὰ Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου, συντετμημένα ὑπὸ π. Ἀθαν. Ρούκαλη,
    ρμδ΄. Χερουϐικόν, ἦχος Γ΄ Γα, ὑπὸ π. Ἀθαν. Ρούκαλη,
    ρμστ΄. Χερουϐικόν,ἦχος πρῶτος. ...Πα, ὑπὸ π. Ἀθαν. Ρούκαλη,
    ρμζ΄. Ἀνοιξαντάρια, εἰς ἦχον πλ. α΄, Νίκαια 1982,
    ρμη΄. Ἀνοιξαντάρια, εἰς ἦχον πλ. α΄ Πα, 1978,
    ρμθ΄.Ἄξιον Ἐστίν”, Εἰς ἦχον πλ. δ ..., ὑπὸ π. Ἀθαν., ἐπεξεργασθὲν ὑπὸ Θ. Γεωργιάδου,
    ρν΄. Αἱ Καταϐασίαι τοῦ Πάσχα, μουσ. ὑπὸ π. Ἀθαν., εἰς ἦχον ... Πα. Ῥυθ. τετράσημος, χρόνος ἀργοσύντομος εἰρμολ. Ὠδή Α΄, Β΄ κλ.π.
    ρνα΄. Ἑωθινά δοξαστικά, (Νάουσα, Νοέμϐρ. 1941), Ἑωθινὸν Α΄, ἦχος ...Πα, ῥυθ. 4σμς, χρόνος μέτριος, Ἑωθινὸν Β΄, ἦχος ... Δι, ῥυθ. 4/4, χρόνος..., Ἑωθινὸν Γ΄, ἦχος ... Γα, ῥυθ. 4/4,, χρόνος ..., Ἑωθινὸν Δ΄, ἦχος ... Πα, ῥυθ. 4/4, χρόνος..., Ἑωθινὸν Ε΄, ἦχος πλ.α΄ ...Πα, ῥυθ. 4/4, χρόνος..., Ἑωθινὸν Ζ΄, ἦχος ...Γα, Ἑωθινὸν Θ΄, ἦχος πλ. Νη, ῥυθ. 4σμς, ῞Ετερον Ἑωθινὸν Ζ΄, ἦχος ...Γα.
   (...συνεχίζεται ἡ παράθεση τῶν μουσικῶν δημιουργιῶν)
14. ”Μελωδικὴ Ἀνθοδέσμη”, Ὁ Ὕμνος τῆς Θεοτόκου ”Θεοτόκε Παρθένε” κατ᾿ ἦχον, ψαλλόμενος κατὰ τὴν ἱερὰν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀρτοκλασίας, μετὰ παραρτήματος ἀσμάτων εἰς Βαπτίσεις, Γάμους κλπ., Νίκαια 1976,
15. ”Δοξολογίαι Ἐκλεκταί” (Χειρόγραφο) ( Ἦχος ΣΕΤ ΑΡΑΜΠΑΝ, Ἦχος ΖΙΡΓΚΙΟΥΛΕ ΧΙΤΖΑΖ, Ἦχος ΣΕΓΚΙΑΖ, Ἦχος ΠΟΥΣΕΛΙΚ, ἄλλοι ἦχοι , Ἦχος ΠΕΣΤΕΓΚΙΑΡ κ.ἄ.),
16. ”Αἰνεῖτε τὸν Θεόν”, περιέχον ἐν τῷ Α΄ τεύχει Προσευχάς, ὕμνους ἐκ τῆς θείας Λειτουργίας..., ἐν δὲ τῷ Β΄ τεύχει Χριστιανικὰ τραγούδια..., πρὸς χρῆσιν τῶν κατηχητῶν καὶ μαθητῶν (ἐμπλουτισμένο). 
17. ΕΠΙ ΣΟΙ ΧΑΙΡΕΙ,  Βασιλ. Γούναρη,
18.  ΤΙΤΛΟΣ:  Θεοτόκε Παρθένε... Αρτοκλασίας. ΗΧΟΣ: Πρώτος. ΣΥΝΘΕΣΙΣ π. Αθανασίου Ρούκαλη. ( http://www.ieropsaltis.com/images/red_arrow_bullet_10.gif )
Ἀνέκδοτα - Ἀδημοσίευτα καὶ ἀνολοκλήρωτα χειρόγραφα 
1. Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς (προέλευσις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς),
2. Κατάλογος Ἱεροψαλτῶν διακριθέντων διὰ τὴν προσφοράν των,
3. Κατάλογος Ὑμνογράφων καὶ Ἀσματογράφων μέχρι τῆς Ἁλώσεως,
4. Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ κατὰ τοὺς μετὰ τὴν Ἅλωσιν αἰῶνας (ἀπόδειξις συνεχείας, μὲ 221 ὀνόματα),
5. Σημειογραφία ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ,
6. Διαλέξεις - Εἰσηγήσεις σὲ Ἱερατικὰ συνέδρια καὶ συνάξεις πιστῶν,
7. Ἔχει φυλαγμένες στὸ ἀρχεῖο του καὶ τὶς πάρα πολλὲς ὁμιλίες του στὸ Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Φλωρίνης, ποὺ τὶς ξεκίνησε ἀμέσως δηλ. μὲ τὴν ἔναρξη τῆς λειτουργίας τοῦ Σταθμοῦ,
8. Ἁγιογραφικαὶ Μελέται, ἔτους 1970-1971 (Σχέδια ἀναλύσεως  χωρίων ἀπὸ τὴν Α΄ Πέτρου πρὸς βοήθειαν τῶν ἁγιογραφικῶν κύκλων), Νίκαια,
9. Ὁμιλίες γιὰ τὴν οἰκογένεια:
  α΄. Ἡ ἐργαζομένη σύζυγος καὶ μητέρα,
  β΄. Ἡ οἰκογένεια ὡς ”κατ᾿ οἶκον Ἐκκλησία” καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς Ἐνορίας,
  γ΄. Ἡ οἰκογένεια ὡς μέσον χριστιανικῆς τελειώσεως,
  δ΄. Τὸ παιδί μας καὶ τὸ ἐπάγγελμα,
  ε΄. Ἡ καλὴ συζυγία,
  στ΄. Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ οἰκογένεια  κ.ἄ.
10. Γραπτὰ κηρύγματα (Κυριακοδρόμιο). Ποτὲ δὲν κήρυξε χωρὶς νὰ ἔχει προετοιμασμένη, γραπτὴ τὴν ὁμιλία του. Πολλὲς φορὲς διακρίνονταν μέσα ἀπὸ τὸ μανίκι τοῦ ράσου του τὸ σημείωμα μὲ τὰ ἐπὶ μέρους θέματα τοῦ κηρύγματός του. Στὸ ἀρχεῖο του ὑπάρχουν κηρύγματα γιὰ ὅλες τὶς Κυριακὲς (ἀπὸ τὸν ”Ἀπόστολο” καὶ τὰ ”Εὐαγγέλια”) καὶ ἑορτές τοῦ ἔτους καὶ τὶς ἄλλες εὐκαιρίες. Κρατοῦσε ἀρχεῖο τῶν κηρυγμάτων του καί, στὸν ἐπὶ μέρους φάκελλο τοῦ κάθε κηρύγματος, προσέθεται, εὐκαιριακά, πηγές (σ᾿ αὐτὲς συμπεριλαμϐάνονται καὶ ἐνημερώσεις ἀπὸ κηρύγματα, γιὰ τὸ ἴδιο εὐαγγελικὸ χωρίο, προερχόμενα ἀπὸ διάφορες ἐκδόσεις, δηλ. ”Κυριακοδρόμιον” (διαφόρων ἐκλεκτῶν συντακτῶν, ὅπως Παπουτσοπούλου καὶ Φραγκοπούλου ἀλλὰ καὶ ἄλλων), καθὼς καὶ ἄλλες περιοδικὲς π.χ. ” Ὁ Ἐφημέριος”, ”Φωνὴ Κυρίου”, ”Σωτήρ”, ”Ζωή”, ”Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας” (στὸ ὁποῖο ἔγραφαν ὁ καθ. Στ. Σάκκος καὶ ὁ Ἀρχ. Δ. Ἀεράκης), ”ὁ Σταυρός”, ” Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος”, ”Δελτίον, Ἡ ὁδὸς τοῦ Κυρίου” τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μηθύμνης κ.ἄ.), πληροφορίες ἢ καὶ πρόσθετες καὶ ἐπίκαιρες σκέψεις του, ὥστε, ὅταν, μετὰ δύο, πέντε χρόνια, χρειαζόταν νὰ ξανακάνει κήρυγμα γιὰ τὸ ἴδιο χωρίο, τὸ θέμα ἄλλασσε (τὴν μία γιὰ τὴν ”εὐλάϐεια”, τὴν ἄλλη γιὰ τὶς ”ἐπισκέψεις” κλ.π.), πάντως εἴτε ἦταν ἐντελῶς ἀνανεωμένο, εἴτε καινούριο. Ἔτσι, διακρίνονται τὰ κηρύγματα αὐτὰ στὶς περιόδους:
   α΄. Λουκᾶ (15 κηρύγματα, 1976-1979): Α΄ Λουκ. (ε΄1-11)· Β΄ Λουκ. (στ΄ 31-36)· Γ΄ Λουκ.· Δ΄· Ε΄· ἕως ΙΕ΄ (Ζακχαίου),
   β΄. Ματθαίου: Κυριακὴ Β΄ Ματθ. ἕως ΙΔ΄ Ματθ. (στὰ ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα τῆς περιόδου αὐτῆς, μὲ διάσπαρτες χρονολογήσεις π.χ.16-08-1964, 28-07-1991, 26-1-97 κ.ἄ.
   γ΄. ”Πεντηκοστάριον”,
   δ΄. Πρὸ καὶ μετὰ τὴν Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καὶ πολλὰ ἄλλα τὸ ὁποῖα ἐστάλησαν στὸ πνευματικό του παιδί, τὸν Θεολόγο-Φιλόλογο κ. Δ.Π. Ρῖζο πρὸς ἀξιοποίησιν.

                                           

  
 Μερικὲς φωτογραφίες τοῦ π. Ἀθανασίου, ἀπὸ τὸ 1936, δηλ. λίγο πρὶν πάει στὸ στρατό, μία ἄλλη ὡς νέος Λευίτης καὶ μία ἀκόμα, ὅπως ὅλοι μας τὸν γνωρίσαμε. Έδῶ


-----------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου