Ἁγιος Ἰωάννης Κουκουζέλης
      Παναγία ἡ Κουκουζέλισα  
Ἰωάννου Κουκουζέλη, "Ἄνωθεν οἱ προφῆται", εἰς κώδ. τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνος (φωτ. ἀπὸ τὸ Ἅγ.Ὄρος)
______________________________________________

Μία ἐργασία τοῦ π. Ἀθαν. Ρούκαλη γιὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Κουκουζέλη,                                  ἡ ὁποία δὲν ὁλοκληρώθηκε, ἀλλὰ ἦταν ὑψηλῶν ἀπαιτήσεων.
Παρατίθεται ἐδῶ 1.μία σύντομη βιογραφία του, 2.μία μικρὴ ἀναφορὰ τῆς μουσικολογικῆς προσφορᾶς του, 3. ἡ "ἱερὰ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ιωάννου τοῦ Ψάλτου ἤ "ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΟΥ", ποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ὁσιωτάτου Ἀναχωρητοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Ψαλλομένη τῇ πρώτῃ τοῦ Ὀκτωβρίου μηνός καὶ 4.μετὰ Μουσικοῦ Παραρτήματος" τοῦ π. Ἀθανασίου. Γιὰ νὰ τὴν διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ

         Εἰς τὴν Α΄ Ὀκτωβρίου, μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλου, Εἰς τὸν Ἑσπερινὸν Δόξα ἦχος πλ. β΄ Πα, Κείμενα Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Μουσικὴ Πρωτοπρ. Ἀθαν. Ρούκαλη, Διασκευὴ ὑπὸ τοῦ Ἐκδότου (Ν. Κυψέλη, σελ. 371-374), Scribd,
Youblisher


        Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Κουκουζέλη. Οἱ Ὕμνοι τοῦ μακαριστοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου. Γιὰ Youblisher ἐδῶ.

        Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης θεωρεῖται ὡς ὁ δεύτερος μετὰ τὸν Ἱωάννη τὸν Δαμασκηνό. Ἀναφέρεται ὡς "Μελουργός", "Μελωδός", "Μελοποιός", "Μουσουργός" κ.ἄ. Πρὸς κατανόησιν τῶν ἀναφερομένων προσφορῶν του, κρίθηκε σκόπιμο νὰ γίνει μιὰ μικρὴ ἀναφορὰ στὴν Σημειωγραφία τοῦ Δαμασκηνοῦ,   ἔτσι ὅπως τὴν συνέταξε ὁ π. Ἀθαν.
        Καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία, παρατίθεται καὶ ἕνας κατάλογος τῶν "Ὑμνογράφων καὶ ἀσματογράφων μέχρι τῆς Ἀλώσεως". Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν μέρος τῆς ἐργασίας τοῦ π. Ἀθανασίου.
Γιὰ τὴν ἀνάγνωση χειρογράφων ἀπαιτεῖται ὑπομονή.
Γιὰ νὰ τὰ δεῖτε πατῆστε ἐδῶ      
Ἐπίσης: Ὕμνος εἰς τὸν Ἰωάννην Δαμασκηνόν. Μουσικὴ πρωτ. π. Ἀθαν. Ρούκαλη. Ἦχος πλ.δ΄ ΝΗ. Ρυθμὸς διτρόχαιος δακτυλικός... ἐδῶ
---------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου