Δοξολογίαι


Βυζαντινὲς μουσικὲς συνθέσεις 
τοῦ πατρὸς Ἀθανασίου
" Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ "Δοξολογίαι Ἐκλεκταί. Σὲτ Ἀραμπάν, Ζιργκιουλὲ Χιτζάζ, Σεγκιάχ καὶ Πουσελίκ μετὰ τονισμοῦ ὑπὸ Χριστοδούλου Γεωργιάδου τοῦ Κεσσανιέως, Ἦχος πλ. πα μὲ βαρύν, ὑπὸ Χρ. Γεωργιάδου κατὰ τὸν Ἅγιον Ἀργολίδος, Ἦχος Τρίτος, Ἀτζέμ, Ἀσιράν ὑπὸ Φωτεινοῦ Διονυσάκη ἐκ Παλαιῶν Πατρῶν, Ἦχος πλ. Νη, Ἦχος Σω Πεστεγκιάρ ὑπὸ Χρ. Γεωργιάδου, Δοξολογία πλ. Νη ὑπὸ Ἀθαν. Ρούκαλη. Ἐπισης Ἦχος Β΄ Δι, ὑπὸ Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτου. Ἐπίσης θεωρία βυζ. μουσικῆς ὅπως κλίμακες τοῦ χρωματικοῦ καὶ ἐναρμονίου γένους κ.ἄ. Γιὰ Scribd πατῆστε ἐδῶ, καὶ γιὰ Youblisher ἐδῶ.     


------------------------------------------------------------------------------------
Ἀκολούθως:
1η Δοξολογία: Εἰς ἦχον πλ. δ΄ Νη, Ρυθ. 3σμς (3/4). Χρόνος ἀργοσ. εἰσμ. Τόνος Ὑπομιξολύδιος. Ρυθμ. τροχαῖος (δακτυλικός). π. Ἀθανασίου
2η Δοξολογία: Εἰς ἦχον Δι. Ρυθ. 3σμς (3/4). Χρ. ἀργσ. εἰρμλ. Τόνος Λύδιος. Ρυθ. τροχαῖος (δακτυλικός). π. Ἀθανασίου.
3η Δοξολογία: Ἦχος πλ. Κε, μετὰ καταλήξεων εἰς q...  Ρυθμὸς τροχαῖος δακτυλικός. Χρόνος ἀργοσύντομος εἰρμολογικός. π. Ἀθανασίου.
4η Δοξολογία: Ἦχος πλ. β΄ ...   Νενανώ. Ρυθ. τροχαῖος δακτυλικός. Χρόνος ἀργοσύντομος εἰρμολογικός. π. Ἀθανασίου.
5η Δοξολογία: Ἦχος ...Γα. Ρυθ. 3σμς (3/4), χρ. ἀργσ. εἰρ. Τόνος Ὑποφρύγιος, ρυθ. τροχαῖος (δακτυλικός). π. Ἀθανασίου.
6η Δοξολογία: Ἦχος Πα. Ρυθ. 4σμς (4/4), χρόνος ἀργοσύντομος, Εἰρμ. π. Ἀθανασίου.
7η Δοξολογία: Ἦχος Γτος, Ρυθ. 3/4. Τόνος Μιξολύδιος. Ρυθμὸς τροχαῖος (δακτυλικός). π.Ἀθανασίου.
8η Δοξολογία: Ἦχος Δι, μὲ καταλ. εἰς διατ. Πα x (Δευτερόπρωτος). Ρυθ. 4σμς (4/4). Μουσικὴ διασκευὴ Ἀθαν. Ρούκαλη, μετὰ προσθήκης δύο συνηχ. γραμμῶν τοῦ αὐτοῦ.
9η Δοξολογία: Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Συντεθεῖσα μετὰ συντακτικῆς γραμμῆς. Ἡ τρίτη βοηθητικὴ  τοῦ ἴσου γραμμὴ θεωρεῖται ὡς περιττὴ τῶν παίδων ἰσικρατούντων τὸν z  καὶ προφερόντων τὰς συλλαβάς. Ὑπὸ Ἀθαν. Ρούκαλη. Ἦχος βαρὺς ἐναρμόνιος ... zω. Ρυθμὸς τετράσημος (4/4) μετ' ἐξαιρέσεων. Χρόνος ἀργοσύντομος εἰρμολογικός.


Ὅλες οἱ Δοξολογίες σὲ διαφόρους ἤχους, ἐδῶ

----------------------------------------------------------------------------------
Τὰ Ἕνδεκα (11) Ἐωθινὰ Δοξαστικά. 

Κείμενα-ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσις-μελοποίησης εἰς βυζαντινὴν ἐκκλησιαστικὴν μουσικήν. Ἐδῶ
γιὰ Scribd    ἤ ἐδῶ γιὰ Youblisher
______________________________________________________
ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ - Ἰανουάριος, (Scribd) Τόμος Β΄, Βιβλίον V, «ΑΠΑΝΤΑ» ὑπὸ π. Ἀθανασίου Ρούκαλη, 6 Μαρτίου 1940, Τῇ Α΄Ἰανουαρίου Θεὸς Κύριος, Ἀπολυτίκα, Καθίσματα, Προσόμια, Μετὰ τὸν Ν΄ Ἰδιόμελον, Κανών, Τοῦ ἁγίου 1), 2), 3) 4), ΩΔΗ Γ’, Καταβασίας ζήτη 6 Ἰανουαρίου, Ἡ Θ΄ ΩΔΗ, Τοῦ ἁγίου, Εἰς τοὺς Αἴνους Δόξα, Τῇ Β’ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων, Ἰδιόμελα..., Ὥρα Γ΄, Ὥρα Δ΄, ...ΩΔΗ Θ’ Μεγαλυνάρια, Καταβασία, Ἰαμβική...  Γιὰ νὰ τὸ δεῖτε σὲ Youblisher πατῆστε ἐδῶ.   
------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Νο2 (Φεβρ, Μάρτ., Ἀπρ., Μάϊος, Ἰούνιος, Ἰούλιος) (Scribd) , (21), Τόμος Β΄ Βιβλίον VI, "ΑΠΑΝΤΑ", ὑπὸ π. Ἀθαν. Ρούκαλη, 3 Μαΐου- 8 Αὐγούστου 1940, Τῇ Α΄ Φεβρουαρίου, Δόξα τῶν Ἀποστ., ΩΔΗ Α΄ Κανόνες... Καταβασίαι, Καταβασίαι ἀργαί, Δόξα τῶν Αἴνων... Ἰδιόμελα ἑκάστου μηνός, Εἰρμοί...  Γιὰ τὸ Youblisher ἐδῶ.      Συνέχεια εἰς βιβλίον VII, Τόμος Β΄.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ἰούλιος_Αὔγουστος (22) (Scribd), «ΑΠΑΝΤΑ» τοῦ π. Ἀθανασίου Ρούκαλη, Τόμος Β΄, βιβλίον VII,  12 Αὐγούστου 1940, Τῇ ΙΓ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Τῶν Ἁγίων Πάντων, Νη, Δόξα τῶν ἀποστίχων, Ἰδιόμελα Αἴνων, Μὴν Αὔγουστος, Ἰδιόμελα τῶν Ἁγίων, ἦχος Πα, α΄Κανὼν βου, Ὁ εἰρμὸς ΩΔΗ Α΄, Καταβασίαι, Χοροὶ Ἰσραήλ, ἀργοσύντομοι, ΩΔΗ Α΄, Καταβασίαι εἰς ἀργὸν εἰρμολ. μέλος, ἦχος βου, ΩΔΗ Α΄, Ἐξαποστειλάρια, εἰς τοὺς Αἴνους, Καταβασίαι 3σμς, Δόξα τοῦ Ὁσίου Θεοφάνους, Δόξα τῶν Αἴνων, Πα Ἡ Θ΄ ΩΔΗ Ὁ Εἰρμός, Α΄Κανών, Μεγαλυνάριον,  ΟΤΑΝ ΕΝΔΥΕΤΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ, εἰδικῶς διὰ τὸν Βερροίας-Ναούσης..., Σήμερον στολίζεται ἡ Ἐκκλησία, Σήμερον στολίζεται ὁ φωστὴρ τῆς Ἐκκλησίας...         Γιὰ τὸ Youblisher ἐδῶ
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Αὔγουστος, Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος (23) (Scribd), "ΑΠΑΝΤΑ" τοῦ π. Ἀθανασίου Ρούκαλη, Τόμος Β΄, Βιβλίον VIII, 7 Σεπτεμβρίου1940, Τῇ ΚΘ'..., Σεπτέμβριος, εἰς τοὺς Αἴνους Ἰδιόμελα, Τῇ ΙΔ΄τοῦ αὐτοῦ μηνός, μετὰ τὸν Ν΄ Ψαλμόν, ζήτει τὸ μὲν διὰ Λιτὴν..., Ὠδὴ Ε΄ Νη, Ὠδὴ Η΄ αἱ αὐταὶ καταβασίαι εἰς ρυθμ. 3σμν..., Τροπάρια, Ἕτερα εἰρμολ., Ἐξαποστειλάριον 2/4, Ὀκτώβριος, εἰς τὰ ἀπόστιχα πλ. Νη...
Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ--------------------------------------------------------------------------------------

Νοέμβριος, Δεκέμβριος (24) (Scribd),  "ΑΠΑΝΤΑ" τοῦ π. Ἀθανασίου Ρούκαλη, Τόμος Β΄, Βιβλίον IΧ,ἐγράφη ἀπὸ 23 Ὀκτωβρίου 1940 ἕως 28 Ὀκτωβρίου 1940! Τῇ ΙΔ΄ Ἀποστόλου Φιλίππου, Τῇ ΙΔ΄ Κωνσταντίνου Ὑδραίου, ὅμοιον Ἁγίου Νικολάου, Τῇ ΙΣΤ΄ πλ. Νη, Τῇ ΚΑ΄ Εἰσόδια Θεοτόκου, Τροπάρια, ΩΔΗ Γ΄...
Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ

--------------------------------------------------------------------------------------


-Δοξολογία, Ἦχος πλάγιος q ἐκ τοῦ Κε, Μικτὸς μετὰ χρωματικοῦ, πατὴρ Ἀθανάσιος Ρούκαλης,
-Δοξολογία, Ἦχος πλάγιος Νη, ρυθμὸς τετράσημος μετ’ ἐξαιρέσεων, Χρόνος ἀργοσ εἰρμολογ, Τῆς παρούσης οἱ Α,Β,Γ,Ζ καὶ Θ στίχοι ὑπὸ τοῦ κ Κ Α Ψάχου συνετέθησαν μετὰ διπλῆς συνηχητικῆς γραμμῆς, Οἱ ὑπόλοιποι δὲ παρ’ Ἀθαν Ρούκαλη,
-Δοξολογία, Ἦχος πλ β Πα, μετ’ ἀσματικοῦ, Ὑπὸ Χ Παπανικολάου,
-Δοξολογία, Ἦχος πλ Νι, ἑπταφων , Ὑπὸ Ἰσαὰκ Κοσμᾶ Καισαρέως,
-Δοξολογία, Ἦχος πλ Πα, Κε, Ὑπὸ Κυριαζῆ Χρυσαπολίτου,
-Δοξολογία, Ἦχος Ζω, Ὑπὸ Κυριαζῆ Χρυσοπολίτου, Ἀσματικὸν εἰς τὸ τέλος,
-Ἄξιον ἐστίν, Εἰς ἦχον πλ δι, Ἐπεξεργασθὲν ὑπὸ Θ Γεωργιάδου, μετὰ τροποποιήσεων εἰς τὸν ρυθμὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς Ἀθανασίου
-Ἄξιον ἐστίν, πλ Νη, Χιτζάζ-Κιάρ-Κιουρντί, Ὑπὸ Νηλέως Καμαδάδου, μετὰ τροποποιήσεων εἰς τὸν ρυθμὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς Ἀθανασίου. Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ.


_______________________________________________________

Μιὰ "παλιὰ" (18 Ἰανουαρίου 1989) , ὁλόκληρη Θεία Λειτουργία. Ἱερουργεῖ ὁ πατὴρ Ἀθανάσιος καὶ ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης Λάκης Ἀθανασίου. Παλιοὶ γνώριμοι ἀπὸ τὴν περίοδο ποὺ ὁ Λάκης Ἀθανασίου ἦταν πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης. Στὴ γιορτὴ τοῦ π. Ἀθανασίου, καὶ οἱ δύο ἀειθαλεῖς καὶ "παντὸς καιροῦ", ἑνώνουν τὶς φωνὲς τῆς δεήσεώς τους, ὅπως παλιά, στὸν Χριστό, στὴν Παναγία, στὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο.ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ,  ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ,
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ , ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ .                                                               
_______________________
Ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης Γεώργιος Κούλης ἐδῶ, _Μέρος Δεύτερο , Μέρος Τρίτο, ἐδῶ
--------------------------------------------------------------------
Παλιά, σίγουρα καὶ σήμερα, οἱ Ἱεροψάλτες διακατέχονταν ἀπὸ ἕναν ἱερὸ ἐνθουσιασμό. Τὸν ἐξέφραζαν μὲ τὸ νὰ ἀφιερώνει ὁ ἕνας στὸν ἄλλον κάποιες νέες τους μουσικὲς βυζαντινὲς συνθέσεις. Πρῶτα ὁ Θεὸς, θὰ παραθέσουμε μερικὰ δείγματα τῶν δεκαετιῶν τοῦ '30 καὶ τοῦ '40.

________________________________________________________
Μία προσευχὴ καὶ δύο Ὕμνοι 
1. Ἐπινίκιος Ὕμνος. Ψαλμὸς 150. Ἀντὶ "Κοινωνικοῦ", π. Ἀθαν. Κερατσίνι, Πάσχα 1988.
2. Ἡ προσευχὴ τοῦ ψάλτη. Στίχοι, ἐκτέλεσις Βασ. Κατσιφῆ. Ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὴν κασσέτα: π. Ἀθαν.
3. Ὁ Ὕμνος τῆς εὐτυχίας. Ἀντὶ "Κοινωνικοῦ῾ Ἀπὸ τὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλίαν τοῦ Κυρίου (Ματθ.). Ἦχος α΄Ρυθμὸς 4σημος (4/4). π. Ἀθαν.

Καὶ τὰ τρία, ἐδῶ
________________________________________________________
Ὕμνοι τῆς Θεοτόκου
Σὲ τετράδιο, μὲ ἡμερομηνία 22-11-1933, περιλαμβάνει "Ὕμνους τῆς Θεοτόκου", παρὰ διαφόρων Μουσικοδιδασκάλων τὸ ἄνθος, τὰ γλαφυρότερα τῶν μαθημάτων τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως Θ. Γεωργιάδου, Κ. Πρίγγου, Χ. Παπανικολάου, Γερ. Κανελίδου, Μελετίου Σισανίου, Χριστοδούλου Γεωργιάδου, Μ. Μισαηλίδου, Ἀνωνύμου, Γιὰ Scribd ἐδῶ  , γιὰ Youblischer ἐδῶ

----------------------------------------------------------------------------

Στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ. Ἀργὸν εἰρμολογικὸν μέλος. Ἦχος ...βου. "Ἔδωκας Φιλάνθρωπε τὴν Σὴν Μητέρα..." Γιὰ Scribd ἐδῶ, καὶ γιὰ Youblisher ἐδῶ.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ἐωθινὰ Δοξαστικὰ σὲ ὅλους τοὺς ἤχους, Νο 1
Α΄, Ἦχος πρῶτος, Πα, «Εἰς τὸ Ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπιγομένοις...»,
Β΄, Ἦχος δεύτερος, Δι, «Μετὰ μύρων προσελθούσαις ταῖς περὶ τὴν Μαρίαν γυναιξὶ...»,
Γ΄, Ἦχος τρίτος, Πα, «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης...»,
Δ΄, Ἦχος τέταρτος, Πα, «Ὄρθρος ἦν βαθὺς καὶ αἱ γυναῖκες ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα Σου Χριστέ...»
Ε΄, Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου, Πα, «Ὦ, τῶν σοφῶν Σου κριμάτων Χριστέ, πῶς Πέτρῳ μὲν τοῖς ὀθονίοις...»,
ΣΤ΄, Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου, Πα, «Ἡ ὄντως εἰρήνη Σὺ Χριστὲ πρὸς ἀνθρώπους...»,
Ζ΄, Ἦχος βαρύς, διατονικός, Ζω, «Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ καὶ τι πρὸς τὸ μνημεῖον Μαρία ἔστηκας...», ἐπίσης ἦχος βαρύς Γα,
Η΄, Ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου, Νη, «Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα...»,
Θ΄, Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου, Πα, «Ὡς ἐπ’ ἐσχάτων χρόνων οὔσης ὀψίας Σαββάτων...»,
Ι΄, Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου, Πα, «Μετὰ τὴν εἰς Ἄδου κάθοδον καὶ τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν...»,
ΙΑ΄ Ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου, Νη, «Φανερῶν Ἑαυτὸν τοῖς Μαθηταῖς Σου Σωτὴρ μετὰ τὴν Ἀνάστασιν...».

Γιὰ Scribd ἐδῶ, καὶ γιὰ Youblisher ἐδῶ.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ἐωθινόν Β΄, Η΄, Ι΄ καὶ ΙΑ΄  τοῦ Κ. Πρίγγου  
Γιὰ Scribd ἐδῶ, γιὰ Youblisher ἐδῶ
--------------------------------------------------
Διάφορα Ἐωθινὰ τοῦ π. Ἀθαν.

Γιὰ Scribd ἐδῶ, καὶ γιὰ Youblisher ἐδῶ.
  --------------------------------------------------------------------------------------


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου