Ήχητικά, Νο1


 Ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία τῆς Μ. Ἑβδομάδος
«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται...», ἐδῶ

--------------------------------------------------------------------------------------
 
Ἀπὸ τὰ Ἀπόστιχα τῆς Μ. Δευτέρας, Ἰδιόμελον εἰς ἦχον πλ. τοῦ τετάρτου  «Τῆς ξηρανθείσης συκῆς...», ἐδῶ.  

------------------------------------------------------------------------Ἀπὸ τὰ Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Μ. Τρίτης, «Ἐν ταῖς λαμπρότητι τῶν Ἁγίων...»

---------------------------------------------------------------------------

Ἀπὸ τὰ Καθίσματα τῆς Μ. Τετάρτης.
------------------------------------------------------------------------


    Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων «Ἐξέδυσάν
 με...», No1 (Πάσχα 1983)
------------------------------------------------------------------------Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων «Ἐξέδυσάν με...», No2
-------------------------------------------------------------------------- Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Ἀποστίχων τῆς          Μ. Πέμπτης, ἐδῶ

--------------------------------------------------------------------Ἀπὸ τὴν Ἀγία καὶ Μεγάλη Παρασκευή «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...»
--------------------------------------------------------------------

(Προηγεῖται τῆς μπομπινο-μαγνητοταινίας κήρυγμα διαρκείας 15,12΄)
-«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται...» (ἀπὸ 15.12΄  ἕως 18.01΄),
-Ἀπὸ τὰ ἀπόστιχα τῆς Μ. Δευτέρας, Ἰδιόμελον εἰς ἦχον πλ. τοῦ τετάρτου "Τῆς ξηρανθείσης συκῆς...» (18.01΄ ἕως 19.18΄),

-Ἀπὸ τὰ Ἰδιόμελα τῶν Αἴνων τῆς Μ. Τρίτης, «Ἐν ταῖς λαμπρότητι τῶν Ἁγίων...» (19.18΄- ἕως 21.25),

-Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Ἀποστίχων τῆς Μ. Πέμπτης (31.00΄ ἕως ),

-Ἀπὸ τὴν Ἀγία καὶ Μεγάλη Παρασκευή «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...» (34.27 Ἕως 36.40΄),

-Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων «Ἐξέδυσάν με...» ( -39.13΄),

- Ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Μ. Παρασκευῆς, «Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου Σὲ νεκρὸν...»  (-40.46΄).

Γιὰ νὰ ἀκούσετε τοὺς Ὕμνους Πατῆστε ἐδῶ.
(προέρχονται ἀπὸ παλιὲς μπομπινο-μαγνητοταινίες, καὶ σ' αὐτὸ ὀφείλεται ὁ κακὸς ἦχος) 
-----------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου