Λειτουργικοὶ Ὕμνοι
 Λειτουργικοὶ Ὕμνοι, Ἰδιόμελα εἰς τὰ Ἀπόστιχα, εἰς τὴν Λιτήν, εἰς τοὺς Αἴνους, εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Ἦχος Βαρὺς εἰς τὰ Εἰρηνικὰ καὶ Λειτουργικά, Ἦχος Δι Μέτριος, ἦχος πλ Νη, εἰς τὰ Εἰρηνικὰ ἦχος πλ Πα καθὼς καὶ εἰς τὰ Λειτουργικά, Ἦχος Δι, Ρυθμὸς τετράσιμος, Ἦχος πλ Πα, Ἦχος Βαρὺς Ζω, Ἦχος πλ Πα, Ἦχος πλ Πα Ἀσματικόν, Ἦχος πλ Πα τὸ Ἀλληλούια τοῦ Ἀποστόλου, εἰς τὰ Εἰρηνικὰ ὁ Ἱερεὺς τὸν Πα, Δι, Ζω, Πα, Ἦχος Πα,
 
Οἱ Ἀναβαθμοὶ τοῦ πρώτου ἤχου, εἰς τοὺς Αἴνους Ἦχος πρῶτος Πα. Γιὰ Youblisher μὲ τοὺς Λειτουργικοὺς Ὕμνους, Εἰρηνικά, Ἀναβαθμοὺς κ. ἄ. πατῆστε ἐδῶ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ________________________________________________________
Μουσικὸν Παράρτημα Ἀκολουθίας 
τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Σάρδεων            Γιὰ νὰ τὸ δεῖτε πατῆστε ἐδῶ 
_____________________________________________________________

Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Μεδιολάνων, Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. Μουσικὸ παράρτημα: Δόξα τῶν Ἑσπερίων καὶ Δόξα τῶν Αἴνων ὑπὸ τοῦ π. Ἀθαν. Ρούκαλη
Γιὰ νὰ τὴ δεῖτε ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο Scribd, ἐδῶ, καὶ ἀπὸ τὸ Youblisher ἐδῶ .-----------------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.ieropsaltis.com/images/red_arrow_bullet_10.gifΤΙΤΛΟΣ:  Θεοτόκε Παρθένε... Αρτοκλασίας. 
   ΗΧΟΣ:   Πρώτος.
   ΣΥΝΘΕΣΙΣ:  π. Αθανασίου Ρούκαλη. 
http://www.ieropsaltis.com/images/docu.gifhttp://www.ieropsaltis.com/images/docu.gif


                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ὕμνοι διαφόρων, ἐπιλεγμένων ἡμερῶν τοῦ Τριωδίου
Σάββατο τῆς Α΄ Ἑβδομάδος, Ἁγίου Θεοδώρου, Δευτέρα τῆς δευτέρας Ἑβδομάδος, εἰς τὸν Ὄρθρον, Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων, Ἰδιόμελον Ἦχος Πα, Εὐλογητάρια Ἦχος πλ Κε, Δόξα τῶν Αἴνων τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἦχος πλ Πα, Δόξα τῶν Αἴνων τῶν Ἁγίων Πατέρων, κατ’ ἀπαγγελίαν Ἀνθίμου, Ἦχος πλ Νη, Δόξα τῶν Αἴνων τῆς πρὸ τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως Κυριακῆς. Γιὰ Youblisher ἐδῶ.
------------------------------------------------------------------------------
Ὁ νέος Δεκάλογος, Ἦχος πλ. δ΄ Νη. Ὁ ἴδιος καὶ σὲ μία διαφορετικὴ ἀπόδοση. Γιὰ Youblisher ἐδῶ.
-------------------------------------------------------------------------------- 

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων, Μετὰ τὸ Τρισάγιον καὶ τὸν Ν΄ Ψαλμὸν ὁ Τριαδικὸς Κανὼν καὶ ἔπειτα ἡ Λιτὴ τῶν Μυροφόρων, Ἦχος Πα, Ρυθμὸς 4/4. Γιὰ Youblisher ἐδῶ.
-------------------------------------------------------------------

Χερουβικὰ τῆς Ἑβδομάδος, Θεοδώρου Φωκαέως, Ἦχος α΄ Πα. Γιὰ Youblisher ἐδῶ.

----------------------------------------------------------------------
Μεγάλη Δευτέρα, Κανών, Ὠδὴ α, Ἦχος Πα
Γιὰ Youblisher ἐδῶ--------------------------------------------------------------------------------------------


ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΝΙΚΑ    

Ἰω. Σακελλαρίδου,  Μετάφραση: π. Ἀθαν. Ρούκαλη

 Γιὰ Scribd  ἐδῶ

Γιὰ Youblisher  ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου