ΚαταβασίεςΚ Α Τ Α Β Α Σ Ι Ε Σ
____________________________________________________________Τῆς Ὑπαπαντῆς


                                      πατῆστε ἐδῶ

____________________________________________


Καταβασίαι τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου καὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς
Γιὰ νὰ τὶς διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ____________________________________________________________

 

Καταβασίαι τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου

Γιὰ νὰ τὶς δεῖτε πατῆστε ἐδῶ
______________________________________________________________
Καταβασίαι τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω


Γιὰ νὰ τὶς δεῖτε πατῆστε ἐδῶ __________________________________________________________


Καταβασίαι τῆς Γ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)               Γιὰ νὰ τὶς διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ
____________________________________________________________Καταβασίαι τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων

 
Γιὰ νὰ τὶς διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ
________________________________________________________________

Τὸ Δοξαστικὸν τῆς Μεγ. Τρίτης ἑσπέρας. Ἦχος πλ.δ΄ Νη 4/4
                              
πατῆστε ἐδῶ 
καὶ ἕνα δεύτερο τροπάριο τῆς Κασσιανῆς, σὲ ἦχο πλ. δ΄Νη.   
________________________________________________________
(Μία παρένθεση: "Ἐξέδυσάν με..." Μεγάλη Ἑβδομάδα 1983. Ψάλλει ὁ π. Ἀθανάσιος)________________________


 Μ. Πέμπτη, "Πρὸς Σὲ ὀρθρίζω", καταβασία... , τονίζει ὁ π. Ἀθαν.________________________________________________________
                                    
Καταβασίαι τῆς Κυριακῆς τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως

                                                        
   πατῆστε ἐδῶ   Αἱ αὐταὶ Καταβασίαι εἰς ρυθμὸν ἑξάσημον, διτρόχαιον δακτυλικόν, Χρόνος ἀργὸς μέτριος, Ἦχος Πα. Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ.

Μία σημείωση τοῦ π. Ἀθαν. γιὰ τὴν περίπτωση διπλῶν καταβασιῶν (βρίσκεται στὸ τέλος τοῦ "Εὐαγγέλιον τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ποίημα κατὰ παράφρασιν εἰς ἡρωϊκὸν ἑξάμετρον τοῦ Ἀοιδήμου Νικοδήμου Μοναχοῦ Ἁγιορείτου...), ποὺ ὑπάρχει στὴν ἐτικέτα "Μελωδικὴ ἀνθρδέσμη"

_______________________________________
____________________________________________________________ 

Καταβασίαι τῆς ΣΤ΄ Κυριακῆς μέχρι τὴν Τρίτη τοῦ Τυφλοῦ

Γιὰ νὰ διαβάσετε τὶς καταβασίες τῆς Ἀναλήψεως, σὲ ἀργὸ καὶ σύντομο εἰρμολογικὸ μέλος πατῆστε ἐδῶ
__________________________________________________________

Καταβασίαι τῆς Ἀναλήψεως-Πεντηκοστῆς
Γιὰ νὰ τὶς διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ

Παλαιότερες Καταβασίες τῆς Πεντηκοστῆς, διπλὲς σὲ χρόνο ἀργοσύντομο εἰρμολογικὸ καὶ μέλος ἀργὸ εἰρμολογικό, σὲ ἦχο βαρὺ διατονικό, καὶ ἰδιόμελα τὰ ὁποῖα ψάλλονται στὸν ἑσπερινὸ τοῦ Σαββάτου, ἐδῶ 

Καταβασίες τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Νο 2. Γιὰ Youblisher ἐδῶ


_____________________________________________
Καταβασίαι "Χοροί Ἰσραήλ"
Ψάλλονται ἀπὸ τὴν 27ην μέχρι τὴν 31ην Ἰουλίου. ἐδῶ    

__________________________________________


Καταβασίαι τῆς Θεοτόκου


 ἐδῶ

Γιὰ νὰ ἀκούσετε μία ἀπὸ τὶς Παρακλήσεις στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  πατῆστε ἐδῶ. (Ψάλλει ὁ π. Ἀθανάσιος καὶ ὁ...) Γιὰ τὸ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ἐδῶ. Γιὰ τὸ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ἐδῶ. Καὶ γιὰ τὸ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ἐδῶ.   (7 Αὐγούστου 1973 εἰς τὸν Ι. Ναὸν τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν) _______________________________________________________
 

Καταβασίαι τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 

Γιὰ νὰ τὶς διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ
________________________________________________________________Καταβασίαι τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Γιὰ νὰ τὶς διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ(Τὸ Ἀπολυτίκιον (ἡ γέννησίς σου), τὸ Κοντάκιον (ἡ Παρθένος σήμερον) καὶ Ὕμνοι τῶν Χριστουγέννων. Ψάλλει καὶ τραγουδᾶ ὁ π. Ἀθανάσιος
Ἐπίσης, καταβασίαι Χριστουγέννων, αἱ ὁποῖαι συνετάχθησαν πρὸ τοῦ Άλβανικοῦ πολέμου. Ἐδῶ. Καὶ ἕνα δῶρο τοῦ Δ. Βαρβέρη:

____________________________________________________________
Καταβασίαι τῶν Φώτων
                                                

   Πατῆστε ἐδῶ-----------------------------------------------


Καταβασίαι Νικολάου Παπαγεωργίου ("Ἀνοίξω τὸ στόμα μου..."), Ἐπιθεώρησις πατρὸς Ἀθανασίου Ρούκαλη, Ἦχος πλάγιος Πα, Κε, Χρόνος μετρίως γοργός, ρυθμὸς τέσσερα τέταρτα. Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ

_____________
http://www.orthodoxos-christianismos.com/banners.php#
_______________________________________________________________


Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, σχετικὰ μὲ τὴν ἱστοσελίδα, roukalis@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου