"Ἅπασα" Ἀκολουθία Ἐκκλησιαστικῆς τάξεωςΠληροφορίες γιὰ τὸ μεγάλο μουσικὸ ἔργο τῶν "ΑΠΑΝΤΩΝ" βρίσκομε στὰ ἀπομνημονεύματά του ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ '40 στὴν Ἀλβανία. Ἡ κήρυξη τοῦ πολέμου τὸν βρίσκει νὰ ἔχει συμπληρώσει δεκαέξι μῆνες δουλειᾶς πάνω σὲ αὐτά.  Ἤλπιζε δὲ ὅτι σὲ ἕνα χρόνο ἀπὸ τότε θὰ τὰ τελείωνε. (Ἔτσι, ὡρισμένα ἀπὸ τὰ τετράδια φέρουν ἡμερομηνία μέχρι τὸ 1940, ἐνῶ τὰ ἄλλα μετὰ τὸ 1942.)  Τὸ σύνολο τῶν τετραδίων, ποὺ βρέθηκαν, διακρινόμενα σὲ τρεῖς ὁμάδες- "τόμους" , ποὺ ὑποδιαιροῦνται σὲ βιβλία, εἶναι 49. Τὰ 22 μὲ φαιόχρωμο ἐξώφυλλο, 15 μὲ πράσινο καὶ 12 μὲ καφέ (ἴσως ὑπῆρξαν καὶ ἄλλα). Κάθε τετράδιο ἔχει 90-100 σελίδες.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ἀριστερά ὑπάρχει ἕνας πολὺ γενικὸς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιέχει μόνον τὶς μεγάλες κατηγορίες. Τὸ πρῶτο τετράδιο κάθε "τόμου" ἀναφέρει τὸ περιεχόμενο τῆς κατηγορίας. Παράδειγμα εἶναι τὸ τετράδιο τοῦ "Τρωδίου", τὸ ὁποῖο βρίσκεται σχεδὸν στὴ μέση τῆς παρούσας σελίδας. Μόνον ἕνα μέρος τῶν τετραδίων, τῶν ὁποίων τὸ περιεχόμενο ἔχει σαρωθεῖ ("σκαναριστεῖ"), εἶναι ἕτοιμο καὶ μπορεῖ κανείς νὰ τὰ διαβάσει. Στὸ τετράδιο ἀριστερὰ ἔδωσα τὸν τίτλο "Ἀναστάσιμα Ἑσπέρια" καὶ περιέχει: Ἀνοιξαντάρια, Μακάριος ἀνήρ, Ἀναστάσιμα Ἑσπέρια πρῶτος ἦχος Πα, Δοξαστικὸν Θεοτοκίον, Τὸ εἰρμολογικὸν μέλος τοῦ α΄ ἤχου τῶν Ἀναστασίμων τοῦ Ἑσπερινοῦ, Κεκραγάρια, Στιχηρά, Ἦχος δεύτερος Στιχηραρικὸν μέλος Κεκραγάρια, Δοξαστικὸν Θεοτοκίον, Ἀναστάσιμα Ἑσπέρια δευτέρου ἤχου, Ἦχος τρίτος Ἀναστάσιμα Ἑσπέρια Κεκραγάρια Στιχηραρικὸν μέλος, Δοξαστικὸν Θεοτοκίον, Τὸ εἰρμολογικὸν μέλος τοῦ Γ΄ ἤχου Κεκραγάρια Στιχηρά, Ἀναστάσιμα Ἑσπέρια τοῦ Δ΄ ἤχου Κεκραγάρια Τὸ Στιχηρ. μέλος Τὸ εἰρμολογικὸν μέλος τοῦ δ΄ ἤχου Κεκραγάρια, Τὸ στιχηραρικὸν μέλος τοῦ πλ. β΄ Πα ἤχου, Στιχηρὰ Ἑσπέρια Ἀναστάσιμα Τὸ εἰρμολογικὸν μέλος, Ἀναστάσιμα Ἑσπέρια τοῦ βαρέως ἤχου, Ἦχος ὁ αὐτὸς Ἀναστάσιμα Ἑσπέρια εἰς εἰρμολογικὸν μέλος ἐκ τοῦ Γα Κεκραγάρια, Ἕτερα Ἀναστάσιμα Ἑσπέρια βαρέως ἤχου, Ἐκτὸς προγράμματος Λειτουργικὰ καὶ «ἄξιον ἐστίν...» ἦχος πλ. δ΄ (;)
Γιὰ νὰ διαβάσετε άπὸ τὸ ἀρχεῖο Scribd  πατῆστε ἐδῶ  
καὶ γιὰ Youblisher ἐδῶ

_________________________________________________________


Α΄ Τόμος
          (μερικὰ τετράδια ἀπὸ τὸν Πρῶτο Τόμο)
Ἰανουάριος,Τόμος Α΄, Βιβλίον III, Scribd, (23.09.1939), "Ἅπαντα", τοῦ π. Ἀθανασίου, Περιτομὴ καὶ Ἁγίου Βασιλείου, Ἰδιόμελα Ἑσπερινοῦ ἦχος πλ. Νη, Δόξα ἦχος ὁ αὐτός, Καὶ νῦν τὸ πρῶτον Ἰδιόμελον Συγκαταβαίνων..., Εἰς τὴν Λιτὴν Ἰδιόμελα ἦχος γ΄, Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου ἦχος Πα, ΣΤ΄ Ἰανουαρίου Ὁ Ἑσπερινὸς δὲν ἐγράφη διὰ τὸ ψάλεσθαι τούτου τὴν πρωΐαν, Προκείμενον ἦχος βαρὺς Γα, Θ΄Ἰανουαρίου Δόξα τοῦ Ἁγίου, ἦχος Γα, Καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς ἦχος β΄, Τῇ Ι΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Δόξα τοῦ Ἁγ. Γρηγ. ἦχος δ΄, Τῇ ΙΗ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Δόξα ἦχος πλ. Πα, Καὶ νῦν Τίς μὴ μακαρίσει Σε..., Τῇ Κ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός Εἰς τὸν μικρὸν Ἑσπερινὸν Δόξα ἦχος Δι, Ἐν τῷ μεγάλῳ Ἑσπερινῷ Δόξα ἦχος Γα..., ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ...   Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ.

_________________________________________________________
Ἰανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Scribd, "Ἅπαντα",  π.Ἀθανασίου, Τόμος Α΄, Βιβλίον IV, (23.09.39),  .

Τῇ ΚΕ΄ τοῦ Ἰανουαρίου, Εἰς τὴν Λιτήν, Δόξα ἦχος Πα, τὸ α΄Ἰδιόμελον Ἔνθεος..., Καὶ νῦν Θεοτοκίον, Εἰς τὰ Ἀπόστιχα Δόξα ἦχος πλ. Νη, Καὶ νῦν Θεοτοκίον, Ἀπολυτίκιον ἦχος Πα 2/4, Τῇ Α΄ Φεβρουαρίου, Δόξα ἦχος Δι, Καὶ νῦν προεόρτιον ὁ αὐτὸς ἦχος, Τῇ Β΄τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐν τῷ Μ. Ἑσπερινῷ, Δόξα καὶ νῦν ἦχος Πα, Τῇ Α΄ τοῦ μηνὸς Μαρτίου, Εἰ τύχῃ Σαββάτῳ ἤ ἕκτη Τεσσαρακοστῆς, Δόξα ἦχος πλ. Πα, Ἀπολυτίκιον, Τῇ Θ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Ἰδιόμελα ἦχος Δι...  Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ.

_______________________________________________________


Μάρτιος, Ἀπρίλιος, Μάϊος, Scribd,"Ἅπαντα", π.Ἀθανασίου, Τόμος Α΄, Βιβλίον V,  (08.10.39), Τῇ ΚΔ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Δόξα ἦχος Δι, Ἀπολυτίκιον ἦχος Δι, Ἐν τῷ μεγάλῳ Ἑσπερινῷ Δόξα καὶ νῦν ἦχος Πα, Εἰς τὰ ἀπόστιχα, Δόξα καὶ νῦν ἦχος Πα, Τῇ ΚΕ΄τοῦ αὐτοῦ μηνός, εἰς τὸν Μ. Ἑσπερινὸν Δόξα ἦχος Πα, Εἰς τὴν Λιτὴν Ἰδιόμελα, Μὴν Ἀπρίλιος ἐν τῷ μ. Ἑσπερινῷ Δόξα ἦχος Πα, Καὶ νῦν τῆς ἑορτῆς, Τῇ ΚΕ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Τῇ Β΄ τοῦ μηνὸς Μαΐου, Τῇ ΙΕ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Δόξα ἦχος Πα, Δοξολογία, Δοξολογία (δεύτερη) Δοξολογία (τρίτη), Ἅγιος ὁ Θεός τὸ πρῶτον μὲ ἀργὸν χρόνον. Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ

_____________________________________________________________


"Ἅπαντα", π.Ἀθανασίου, Τόμος Α΄, Βιβλίον VI, Scribd, (17.10.39), Μάϊος, Ἰούνιος, Ἰούλιος, Τῇ ΙΖ΄τοῦ αὐτοῦ μηνός, εἰς τὴν Λιτὴν ἰδιόμελα ἦχος ... Πα, Ἀπόστιχα, Ἰούνιος, Τῇ Δ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Δόξα ἦχος Δι΄, Ἰούλιος, Ἀπολυτίκιον, ...ἕως τῶν Ἁγίων Πατέρων.
Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ

     _______________________________________________________

Ἰούλιος_Αὔγουστος, Scribd, «ΑΠΑΝΤΑ» τοῦ π. Ἀθανασίου, τόμος A΄, Βιβλίον VII (7), 27.10.1939, Τῇ ΙΕ’τοῦ αὐτοῦ μηνός, Δόξα ἦχος πλ. Πα, Εἰς τὰ ἀπόστιχα, Τῇ ΙΖ΄τοῦ αὐτοῦ μηνός, Δόξα, ἦχος Δι, Εἰς τὴν Λιτὴν Ἰδιόμελα ἦχος Πα, ...΄Τῇ ΚΣΤ τοῦ αὐτοῦ μηνός... Ἀπολυτίκιον, Μὴν Αὔγουστος, Δόξα, ἦχος Νη, ...
Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ
_________________________________________________________
Αὔγουστος, Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος, (8) Scribd, "Ἅπαντα", π.Ἀθανασίου, Τόμος Α΄, Βιβλίον VIΙI, (17.10.39), Τῇ ΚΘ΄ τοῦ μηνὸς Αὐγούστου, εἰς τὴν Λιτὴν Ἰδιόμελα ἦχος Πα, Εἰς τὰ Ἀπόστιχα Ἰδιόμελα ἦχος Δι, Ἀπολυτίκιον, Τῇ Λ΄τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Δόξα, Ἀπόστιχα..., Μὴν Σεπτέμ-βριος, Τῇ Α΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Ἰδιόμελα ἦχος Δι, Ἀπολυτίκια ἦχος Δι... Τῇ ΣΤ΄τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Δόξα ζήτει ΙΓ΄ Ἰουλίου. Καὶ νῦν ἐφαρμογὴ ἀκριβὴς τοῦ κειμένου ἐπὶ τοῦ Δοξαστικοῦ, Δόξα τῶν Ἀποστίχων ὁμοίως ζήτει ΙΓ΄Ἰουλίου... Ζήτει τῇ ΙΔ΄ Αὐγούστου τὴν πάνσεπτή σου Κοίμησιν διόρθωσον γέννησιν ... εἰς τὰ ἀπόστιχα ἀλλαγὴ καταλήξεων, Τοῦ Σταυροῦ ἦχος Δι, Τῇ ΚΣΤ΄τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐν τῷ μεγάλῳ Ἑσπερινῷ... Μὴν Ὀκτώβριος, Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Πατέρων...
Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ.

________________________________________________________


Ὀκτώβριος-Νοέμβριος, (9), Scribd, "Ἅπαντα", τοῦ π.Ἀθανασίου, Τόμος Α΄, Βιβλίον IX, (17.10.39), Τῇ ΙΣΤ΄ τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου, Τῇ Κ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, Τῇ ΚΑ΄... Μὴν Νοέμβριος, Τῇ Α΄ τοῦ μηνὸς Δόξα ζήτει Α΄Ἰουλίου, Εἰς τὰ ἀπόστιχα... Τὸ ἀπόλυτίκιον ὡσαύτως τῇ Α΄Ἰουλίου, Τῇ ΙΓ΄τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐν τῷ Μ. Ἑσπερινῷ Δόξα ἦχος πλ. Πα..., Τῇ ΙΔ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ὑπάρχει καὶ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου νέου Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου, Τῇ Λ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός Δόξα εἰς τὴν Λιτήν, εἰς τὰ Ἀπόστιχα, Καὶ νῦν Ζήτει ἐν τῇ Γ΄ ὥρᾳ τῇ ΚΔ΄ Δεκεμβρίου. Νὰ προστεθῇ ἡ ἀκολουθία τῆς ΙΔ΄ Νοεμβρίου.
Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ.
_________________________________________________________

Δεκέμβριος, (10) Scribd, "Ἅπαντα", π.Ἀθανασίου, Τόμος Α΄, Βιβλίον X (16.11.39), Τῇ Δ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Δόξα ἦχος πλ. Πα, Εἰς τὰ Ἀπόστιχα ζήτει τῇ ΙΓ΄ Ἰανουαρίου..., Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, Τῇ ΚΔ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός..., Κυριακὴ μετὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν...
Γιὰ Youblisher πατῆστε ἐδῶ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Πεντηκοστάριον No1, "Ἅπαντα", π.Ἀθανασίου, Τόμος Α΄, Βιβλίον xv, 19_01_1940, Ἑσπερινὰ τοῦ Πάσχα, τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα, Δευτέρα, Τρίτη κλπ, Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, Ἀπολυτίκιον, τῶν Μυροφόρων, Παραλύτου... Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων. Πάνω ἀπὸ τὴν πρώτη σελίδα σημειώνει ὅτι γιὰ ἀργὰ Κεκραγάρια πρέπει νὰ ἀνατρέξει κανείς σὲ ἄλλα τετράδια. Τὸ τετράδιο αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὸ τέλος τοῦ Α΄Τόμου, ὁ ὁποῖος  ἀποτελεῖται ἀπὸ 15 ὅμοια 50φυλλα βιβλιάρια. Ἄρχισε τὴν 26 Ἰουνίου 1939 καὶ τελείωσε τὴν 19η Ἰανουαρίου 1940. Ὅπως καὶ ὅλα τὰ τετράδια, τελειώνει καὶ αὐτὸ μὲ μιὰ Δοξολογία. Ἐδῶ γιὰ Scribd  καὶ ἐδῶ γιὰ Youblisher                          ___________________________________________________________


Τριώδιον Νο1_Γιὰ νὰ τὸ
διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ ἐδῶ


Ἕτερον: "ΑΠΑΝΤΑ", Τριώδιον Νο2, τόμος Α΄, βιβλίον ΧΙ, τετράδιον 11.  20/11/1939
Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, Σάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω, Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, Δευτέρα τῆς Τυρινῆς, ὅλη ἡ ἑβδομάς, Στιχηρὰ κατανυκτικὰ καὶ μαρτυρικὰ ὅλων τῶν ἤχων, Μ. Ἀπόδειπνον, 
Κοντάκον τοῦ Μ. Κανόνος... ἐδῶ  
ἤ τὸ ἴδιο στὸ Youblicher    ἐδῶ
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Τριώδιον Νο3_ 12.07.1939, τοῦ π. Ἀθανασίου Ρούκαλη. Στὴ συνέχεια περιέχεται "Ἀργὴ Δοξολογία" καὶ τέλος ἕνα σκέρτσο "Πολυχρόνιο" (νεανικὰ χαριτολογήματα μεταξὺ ἱεροψαλτῶν "Τῷ λίαν μουσοτραφεῖ καὶ ἀδαῇ περὶ τὴν τέχνην κ.κ. Βαρβέρη-ἀνατίθησιν").

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Τριώδιον Νο4   π. Ἀθανασίου Ρούκαλη, 1938, Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Ἑσπερινός, Ἀναστάσιμα στιχηρὰ τοῦ ἤχου ἑπτὰ καὶ τὰ ἑξῆς δύο ἰδιόμελα τοῦ Τριωδίου, δευτεροῦντες τὸ πρῶτον, Τὰ ἀναστάσιμα στιχηρὰ καὶ Δόξα τοῦ Τριωδίου, Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, Ἑσπερινός, Σάββατον τῶν κεκοιμημένων, Μαρτυρικὰ τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος τρία καὶ τῶν κεκοιμημένων τρία προσόμια, Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, Δευτέρα τῆς Τυρινῆς ἑσπέρας, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, Μέγα Προκείμενον, Μέλος ἀρχαῖον, Δευτέρα τῆς Α΄ Ἑβδομάδος Ἑσπέρας, τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, Δευτέρα Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, Τρίτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, Ἰδιόμελον συντετμημένον, Τετάρτη Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Γιὰ νὰ τὸ δεῖτε ἀπὸ τὸ Ἀρχεῖο Youblisher ἐδῶ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Τριώδιον Νο5, π. Ἀθανασίου Ρούκαλη, Τόμος Α΄, Βιβλίον XII, συνέχεια ἐκ τοῦ βιβλίου XI, 27 Νοεμβρίου 1939, Μ. Ἀπόδειπνον, Κύριε τῶν Δυνάμεων, Θεοτοκίον καὶ τὰ προσόμοια, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀπόστιχα, Δόξα, Ἰδιόμελον, Τῇ αὐτῇ Κυριακὴ Ἑσπέρας, Μέγα Προκείμενον δ’ Νη, Κυριακὴ 2α τῶν Νηστειῶν, Μαρτυρικόν, Μάρτυρες... τὰ οὐράνια..., Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν, Ώδὴ Α΄ πλ.β΄, Ὡδὴ..., Εἰρμοὶ τοῦ Τριωδίου, Ὠδὴ Β΄, Ἀκάθιστος Ὕμνος, Ὁ Κανών, Ὠδὴ Α΄... Ὠδὴ Θ΄, Τῇ Ὑπερμάχῳ, Τὴν Ὡραιότητα, Κυριακὴ Πέμπτη τῶν Νηστειῶν, Κυριακὴ τῶν Βαΐων, Εἰς τὴν Λιτὴν Ἰδιόμελα, Ἀπόστιχα, (στὴ σελ. 35 ὑπάρχει ἡ σημείωση: «Συνέχεια βιβλίου XV), Δόξα τὸ α΄ καὶ νῦν τὸ β΄ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ, Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος, Καθίσματα, Κανών, Καταβασίαι, Ὠδή, Εἰς τοὺς Αἵνους Ἰδιόμελα, Ἐξαποστειλάριον, Εἰς τὰ ἀπόστιχα ἰδιόμελα, Μεγάλη Τρίτη, Ἀλληλούϊα, Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος, Καθίσματα Ὁ Ὑψωθεὶς, Κανόνες, Ὠδὴ Θ΄, Ἐξαποστειλάριον, Τὸν Νυμφῶνα σου βλέπω...  Ἡ συνέχεια βρίσκεται στὰ δύο τελευταῖα τετράδια μὲ τὴν ὀνομασία: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ Α΄ καὶ Β΄. Γιὰ νὰ τὸ διαβάσετε ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο Youblisher πατῆστε ἐδῶ.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Τριώδιον Νο 6Πρώτη Ἑβδομάς, (50), γιὰ τὸ Scribd, «ΑΠΑΝΤΑ» τοῦ π. Ἀθανασίου Ρούκαλη, τὸ τετράδιον τοῦτο (καθαρο)ἐγράφη ὑπὸ τοῦ μαθητοῦ του Ἀθαν. Χρυσοχόου) 1942, ΤΡΙΩΔΙΟ, Καταβασίαι «ὡς ἐν ἠπείρω...» Ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου-ἡ Τιμιωτέρα-Θ’Ὠδή-Ἐξαποστειλάρια: ἀναστάσιμον καὶ τοῦ Τριωδίου. Εἰς τοὺς Αἴνους ἀναστάσιμα Ε΄καὶ τοῦ τριωδίου τὰ ἑπόμενα, ὦν ἄρχεται ὁ ἀριστερὸς χορὸς Ἰδιόμελα α) Ἦχος πλ. πα, Δευτέρα τῆς Α΄ Ἑβδομάδος πρωΐ εἰς τὸν Ὄρθρον Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων... Εἰς τὰς ὧρας Τροπάρια, Μακαρισμοί..., Ἑσπέρια ἰδιόμελα, Τρίτη, Τετάρτη... Καὶ μετὰ ταῦτα τὰ ἑξῆς ἰδιόμελα τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου... Γιὰ τὸ Youblisher πατῆστε ἐδῶ
----------------------------------------------------------------

 Ἀναστασιματάριον Νο 5 γιὰ τὸ Scribd
Ἀναστάσιμα ἑσπέρια τοῦ βαρέως ἤχου (ἐναρμονίου..) 22 Ἰουλίου 1939, Κεκραγάρια εἰς διατονικὸν βαρὺν ἦχον, Ἀναστάσιμα ἑσπέρια εἰς εἰρμολογικὸν μέλος, εἰς βαρὺν διατονικὸν ἦχον, Ἦχος πλ. δ΄ Νη, Ἀναστάσιμα ἑσπέρια εἰς στιχηραρικὸν μέλος, Κεκραγάρια, Ἀπόστιχα ὅλων τῶν ἤχων, Ἦχος Γ΄Τὸ Στιχηραρικὸν μέλος, Τὸ εἰρμολογικὸν μέλος τοῦ Γ΄ ἤχου, Ἦχος Δ', Ἀπόστιχα, τὸ Στιχηραρικὸν μέλος, Ἦχος βαρὺς ἐναρμόνιος τοῦ Γα, Δόξα τῆς Μεταμορφώσεως. Καὶ γιὰ τὸ Youblisher ἐδῶ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Τόμος Β΄
        (τέσσερα τετράδια ἀπὸ τὸν Β΄ Τόμο)  

  Ἀναστασιματάριον Νο1 ἐδῶ 
         ἤ  ἐδῶ γιὰ YoublisherἈναστασιματάριον Νο2
ἐδῶἐδῶ γιὰ Youblisher
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ἀναστασιματάριον Νο3 ἐδῶ 
γιὰ Scribd, γιὰ Youblisher ἐδῶ

Ἀναστασιματάριον Νο4 ἐδῶ γιὰ Scribd,

------------------------------------------------------------------------------------------------
Τόμος Γ΄
       (δύο ἀπὸ τὰ 14 τετράδια τοῦ Γ΄ Τόμου)

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ Α΄, «ΑΠΑΝΤΑ» τοῦ π. Ἀθανασίου, Τόμος Γ΄, Βιβλίον ΧΙΙΙ, (Scribd) (08.12.39), Ἁγία καὶ Μεγάλη Τρίτη (Ἡ ἀρχὴ τῆς ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ βρίσκεται στὸ τετράδιο "Τριώδιο Νο5", ΧΙΙ). Εἰς τοὺς Αἴνους Ἰδιόμελα ἦχος Πα, Ἁγία καὶ Μεγάλη Τετάρτη, Ἀλληλούϊα καὶ Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος, Καθίσματα ἀργὸν εἰρμολ. μέλος, Κανόνες ἦχος Βου, Καταβασίαι, Ὠδὴ Η΄, Καταβασία Θ΄Ὠδῆς, Τὸν Νυμφῶνα Σου, εἰς τοὺς Αἴνους Ἰδιόμελα, ἦχος Πα, Εἰς τὰ Ἀπόστιχα Ἰδιόμελα..., Δόξα καὶ νῦν τῆς Κασιανῆς, Ἁγία καὶ Μεγάλη Πέμπτη, μετὰ τὸ Ἀλληλούϊα, ἦχος Δι, Ἡ Καταβασία σύντομος Καθίσματα ἦχος Γα, ΩΔΗ Δ΄ ἦχος Βου, Ἀντίφωνα πλ. Νη, Ἀντίφωνον ΙΒ΄ πλ. Νη, Μακαρισμοί, Προκείμενον, Κανόνες, Καταβασίαι, Ἐξαποστειλάριον... Γιὰ τὸ Youblisher πατῆστε ἐδῶ

------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ Β΄, Ἁγία καὶ Μεγάλη Παρασκευή, πρωΐ, (9)Scribd, "ΑΠΑΝΤΑ" τοῦ π. Ἀθανασίου, Τόμος Γ΄, Βιβλίον XIV, (15.11.1939), Ἰδιόμελα, ΩΡΑ Γ΄, ἦχος πλ. Νη, ΩΡΑ ΣΤ΄, ΩΡΑ Θ΄, Ἑσπερινὰ Ἰδιόμελα, Ἀπόστιχα, Ἀπολυτίκια, Τῷ Ἁγίῳ καὶ Μεγάλῳ Σαββάτῳ, Καθίσματα, Κανών, Καταβασίαι, ΩΔΗ Ε΄..., Τὰ Ἐγκώμια, Στάσις Α΄, Στάσις Β΄ πλ. Κε, τὸ αὐτὸ ἀργόν πλ.Κε, Εὐλογητάρια, Εἰς τοὺς Αἴνους ἰδιόμελα, Ὑπερευλογημένη-Δοξολογία, Τὸν Ἥλιον κρύψαντα τὰς... Ἰωσὴφ θεασάμενος προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ καὶ καθικετεύει λἐγων:  Δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον..., πλ. Πα, Ἁγίῳ καὶ Μεγάλῳ Σαββάτῳ ὄρθρος, Ἰδιόμελα, Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε..., Ἀντὶ τοῦ εἴδομεν τὸ φῶς, Καταβασία σύντομος ΩΔΗ Ζ΄, ...Τὸν Νυμφῶνα σου..., Εἰς τοὺς Αἴνους Ἰδιόμελα, Εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῆς αὐτῆς Ἰδιόμελα, Δόξα...

Γιὰ Youblischer πατῆστε ἐδῶ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σὺν Θεῷ, ἐλπίζουμε νὰ σαρώσουμε κάποτε ὅλα τὰ τετράδια καὶ νὰ τὰ παρουσιάσουμε, διότι ἡ συστηματικότητα τῆς ἐργασίας αὐτῆς δείχνει ὅτι ὁ π. Ἀθανάσιος ἤλπιζε ἤ πίστευε ὅτι θὰ μποροῦσε κανεὶς ἀπὸ αὐτὴν νὰ βοηθηθεῖ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου