ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ τοῦ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ π. Ἀθαν.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
τῶν ἔργων τοῦ π. Ἀθανασίου 

Μέρος Πρῶτο

Στ΄. Ἐργασίες:
1. Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Φλώρινα 1958,
2. ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, Ἱστορικὰ ἱδρύσεως Ἱ. Ναοῦ - Δραστηριότητες, Ἀμφιάλη 1988,
3. ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ, Ἀσματικὴ Ἀκολουθία, Ἀθήνα 1992,
4. Σειρὰ ἄρθρων στὸ περιοδικὸ ”Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας” μὲ τίτλο ”ΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ”,
5. Σειρὰ ἄρθρων μὲ ἱστορικὰ στοιχεῖα στὸ περιοδικὸ ”Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας” μὲ τίτλο ”ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΟΓΛΕΝΩΝ
6. Κείμενα βυζαντινῆς μουσικῆς (ἑσπερινοῦ καὶ ὄρθρου) τῆς Ἀκολουθίας τοῦ ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Νέου, τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βερροίας Ἀσκήσαντος.
Γιὰ νὰ τὰ διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ
7. Μουσικὸ Παράρτημα εἰς τὸν νεοφανέντα Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας Κεφαλληνίας ἱερέα Παναγῆ Μπασιᾶν. Μελοποίηση τῶν ἑσπερίων δοξαστικῶν καὶ τῶν αἴνων. Γιὰ νὰ τὸ δεῖτε πατῆστε ἐδῶ


9. Ἄρθρα, σὲ τοπικὲς ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ διαφόρων Μητροπόλεων, ὅπως ”Μορφὲς τῆς καταστροφῆς. Ἀρχιδιάκονος Βασίλειος”, εἰς: ”Πελεκάνος” (περιοδικὸν τοῦ ὁμωνύμου φιλαθρωπικοῦ σωματίου Ἠμαθίας), σελ. 21ἑξ.· ”Γρηγόριος ὁ Ε΄”, στὸ αὐτὸ περιοδικό σὲ 4 συνέχειες, ἀρ. φύλλων 75-79, ἕως Σεπτ. 1971. Σειρὰ πολλῶν ἄρθρων, στὸ ἴδιο περιοδικὸ ”Πελεκάνος”, μὲ περιεχόμενο τὴν ποιμαντικὴ τῆς οἰκογένειας (”Προϋποθέσεις δημιουργίας χριστιανικῆς οἰκογένειας”, ἀρ. φύλλου 66-70 Αὔγουστος-Δεκέμϐριος 1970· συνέχεια στὸ φύλλο 71 Ἰαν. 1971· φύλλο 72 Φεϐρ. 1971· φύλλο 75 Μάϊος 1971· φύλλο 76 Ἰούν. 1971. ”Προϐλήματα συζυγικοῦ βίου”, ἀρ. 78 Ἰούλ.-Αὔγ. 1971῾ φύλλο 80 Ὀκτ. 1971· φύλλο 83 Ἰαν. 1972· φύλλο 84 Φεϐρ. 1972· φύλλο 85 Μαρτ. 1972). Στὸ αὐτὸ περιοδικὸ ”Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός”, φύλλο 82 Δεκ. 1971. Ἐπίσης στὴν τοπικὴ ἐφημερίδα τῆς Φλώρινας ” Ἔθνος”, ”Γερμανὸς Χρηστίδης”, Σάϐ. 19 Ὀκτωϐρ. 1968, ἀρ. φύλλου 2001, ἐπίσης ” Ἔθνος”, ”Φλώρινα, ἡ πόλις τῆς Παναγίας, ἀναμνήσεις ἀπὸ τὴν ”Μάχη τῆς Φλωρίνης” ”, 6-2-71 (σὲ δύο συνέχειες). Ἐπίσης ”Μνήμη Μικρασιατικῶν Πατρίδων: Ἀρχιδιάκονος Βασίλειος (1913-1922)”, στὸ ”Φοίνιξ Νικαίας”, τεῦχος 48-49 τοῦ 1972. Ἀρθρο ”Παιδικὸς χορὸς” (Μπάλντάνςφαν) στὴν ἑϐδομ. ἐφημερ. Φλωρίνης ” Ἑλληνικὴ Φωνή” (Σάϐ. 6 Μαρτ.1954), ”Κυρικακὴ τῆς Ἁγίων Πάντων” στὴν ” Ἑλληνικὴ Φωνή” (19 Ἰουν. 1954), ”Γνῶμες σοφῶν γιὰ τὴν ἐγκράτεια” στὴν ” Ἑλλην. Φωνή” (5 Ἰουν. 1954), ”Μὴ βλασφημεῖτε” στὴν ”Ἑλλην. Φωνή” (10 Ἀπρ. 1954). ” Ὁ Χερουϐικὸς Ὕμνος” στὰ” Ἱεροψαλτικὰ Νέα”, μηνιαῖον ὄργανον τοῦ Πανελληνίου συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν ”Ρωμανὸς ὁ Μελωδὸς” καὶ ” Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός”, σὲ συνέχειες ἀρ. φύλλου 114 καὶ 115 (Νοέμϐριος καὶ Δεκέμϐριος 1973, σελ. 3), καὶ πάρα πολλὰ ἄλλα.
10. Διάλεξις περὶ τῆς Ἱστορίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ,
11. Ἐξέδιδε, καὶ ἦταν ὁ κύριος ἀρθρογράφος του, τὸ περιοδικὸ ”Ὀρθόδοξος Κατηχητής”, κάθε μῆνα,
12. Ἐξέδιδε, μόνος του, κάθε χρόνο τὸ ” Ἐγκόλπιο Ἡμερολόγιο, ὑπὲρ τοῦ φιλοπτώχου ταμείου τῆς Ἱ.Μ. Φλωρίνης”, ἀπὸ τὸ 1961 ἕως καὶ τὸ1968, χρονιὰ κατὰ τὴν ὁποία μετετέθη στὴν Νίκαια. Στὴν Νίκαια συνέχισε τὴν παράδοση καὶ ἐξέδιδε τὰ ἡμερολόγια τῆς Ἱ.Μ. Νικαίας.
13. Ἡ πέμπτη εἰσήγηση στὸ βιβλίο "Οἱ θυσίες τῶν Κληρικῶν τῆς Ἑλλάδος
Γιὰ νὰ τὴ διαβάσετε πατῆστε ἐδῶ            
Ὑπὸ ἔκδοσιν (ὑπὸ ἀναζήτησιν χορηγῶν)
1. Ὁ Φλωρίνης Βασίλειος (Παπαδόπουλος ἢ Παπαδημητρίου), Βιογραφία,
2. Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων, τονισθεῖσα ὑπὸ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας πρωτ. Ἀθανασίου Ρούκαλη,
3. Ἱερὰ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ ψάλτου ἢ ”Κουκκουζέλου”, ποιηθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ὁσιωτάτου Ἀναχωρητοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, ψαλλομένη τῇ πρώτῃ τοῦ Ὀκτωϐρίου μηνός, μετὰ μουσικοῦ παραρτήματος, ἐν Φλωρίνῃ 1965,
4. Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος. Μουσικὸν Παράρτημα Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγ. Εὐθυμίου ἐπισκόπου Σάρδεων,
5. Παναγία τῶν Βλαχερνῶν (”Μὴν Ἰούλιος Β΄. Τῇ Β΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Μνήμη τῆς ἐν Βλαχέρναις Καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου”). Ἀσματικὴ Ἀκολουθία (περιέχει Κοντάκιο μὲ ἀκροστιχίδα χαιρετισμῶν ”ΒΛΑΧΕΡΝΑ”,)
6. Ὁσίου Παναγῆ τοῦ ἐκ Κεφαλληνίας, Ἀσματικὴ Ἀκολουθία,
7. Μεγάλαι Μορφαὶ τῆς Ἐκκλησίας, 212 σελίδες (δεμένο σὲ φωτοτυπικὸ ἐργαστήριο),
8. Ἀλληλούϊα. Πρὸς χρῆσιν τῶν μαθητῶν τῶν Ἐκκλ. Σχολείων (1. Ὀκτὼ Ἀπολυτίκια ἀναστάσιμα, 2) Ὕμνος Τριῶν Παίδων, 3) Ψαλμὸς 150ος, 4) Ψαλμὸς 138ος, 5) Βασιλεῦ Οὐράνιε, 6) Παναγία Τριάς, 7) Πάτερ ἡμῶν, 8) Ψαλμὸς 1ος, 9) Ψαλμὸς 135ος, 10) Χερουϐικὸς Ὕμνος, 11) Ψαλμὸς 103ος, 12) Ἀπολυτίκια ἑορτῶν, 13) Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν, 14) Φῶς ἱλαρόν, 15) Φάγονται πένητες, 16) Ἐκλογὴ Ὕμνων θ. λειτουργίας-Δοξολογία- Τυπικά- Μακαρισμοί κλ.π., 17)  Ἐξαποστειλάριον, 18) Ἐπιτάφιος· Κύριε τῶν Δυνάμεων, Ἡ ἀσώματος φύσις, Χριστὸς Ἀνέστη, 19) ”Παναγία Παρθένε Μήτηρ Θεοῦ” (ἀπὸ τὸν παρακλητικὸν κανόνα), 20) Ἀκάθιστος· Τῇ ὑπερμάχῳ, Χαῖρε Νύμφη, Ἀλληλούϊα, Τὴν ὡραιότητα, Προστασία τῶν Χριστιανῶν), Ἀμφιάλη 1969,
9. ” Ἑκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ”ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ” ”. (Χειρόγραφο.) Τόμος Β΄ Ὄρθρος, Τριώδιον: ”περιλαμϐάνον Ἁπάσας τὰς εἰς τὸν Ὄρθρον ἀνηκούσας ἀσματικὰς ἀκολουθίας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριωδίου μέχρι καὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, μετὰ τῶν ἀπαιτουμένων Τυπικῶν διατάξεων”· τόμος Β΄, βιϐλίον Ι, Μέρος Α΄ Ἀναστασιματάριον-Τριαδικόν· τόμος Β΄, βιϐλίον ΙΙ, Μέρος Α΄ Ἀναστασιματάριον- Τετἀρτη πρωΐ Ἀπόστιχα Β΄ ἤχου· τόμος Β΄, βιϐλίον ΙΙΙ, Ἀναστασιματάριον- Πέμπτη πρωΐ Καθίσματα· τόμος Β΄, βιϐλίον V, Δοξαστάριον-Ἰανουάριος Τῇ Α΄ Ἰανουαρίου ”Θεὸς Κύριος”, ᾿Απολυτίκια, Καθίσματα· τόμος Β΄, βιϐλίον VΙ, Δοξαστάριον Φεϐρ., Μαρτ., Ἀπρ., Μαΐου, Ἰουν., Ἰουλ.· τόμος Α΄, βιϐλίον VII, Ἰούλ., Αὔγουστ. Τῇ ΙΕ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός· τόμος Β΄, βιϐλίον VIII, Αὔγουστος, Σεπτ., Ὀκτ.· τόμος Α΄, βιϐλίον VIII, Αὔγ., Σεπτ., Ὀκτ.· τόμος Β΄, βιϐλίον IX, Νοέμ., Δεκ.· τόμος Β΄ βιϐλίον X, μέρος. (Ἀθαν. Γ. Ρούκαλη, Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ.Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Νάουσα-Μακεδονίας 1938).
10. Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ μουσική (Καθὼς ὁ κ. Δημ. Π. Ρίζος ἀναφέρει στὸ ” Ἐμνήσθημεν ἡμερῶν ἀρχαίων”: Δοξαστικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ Δόξα τῶν Ἑσπερίων, Δόξα τῶν Αἴνων, Δόξα τῶν στιχηρῶν, Δόξα τῶν Ἀποστίχων, τοῦ Τριωδίου, Δόξα τῆς Λιτῆς, Πεντηκοσταρίου, Δοξολογίες, Χερουϐικά, Ἄξιον ἐστίν, Ἀνοιξαντάρια, Μακάριος ἀνήρ, Μακαρισμοί, Μεγαλυνάρια, Κοντάκια, Στιχηρά προσόμοια τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ καθίσματα ὅλων τῶν ἡμερῶν τῆς Μ. Ἑϐδομάδος, Καταϐασίαι τοῦ Πάσχα, Καταϐασίαι τῆς Άναλήψεως-Πεντηκοστῆς, τὸ Εὐαγγέλιον τῆς δευτέρας Ἀναστάσεως εἰς ἡρωϊκὸν ἑξάμετρον, Εἰς τὴν λειτουργίαν τοῦ Μ. Βασιλείου ” Ὕμνος τῆς Θεοτόκου”, Ὕμνοι καὶ Κοντάκια εἰς ὅλους τοὺς ἤχους μὲ τὶς ἰαμϐικὲς παραλλαγές των κ.ἄ.). Ὅπως γίνεται ἐμφανὲς κατωτέρω ἐκάλυψε ὅλο τὸ φάσμα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς: 1) Ἀργά εἰρμολογικὰ μέλη (Καταϐασίες-Δοξολογίες), 2) Ἀργά στιχ. μέλη (Πασαπνοάρια-Ἰδιόμελα-Κύριε ἐκέκραξα- Θεοτόκια Παρθένε), 3) Σύντομα εἰρμολογ. μέλη (Καταϐασίες- Προσόμοια), 4) Λειτουργικὰ Μεγ. Βασιλείου- Ἀγαπήσω Σε Κύριε- Ἀλληλουάριο νυμφ. ἀργ., 5) Κανόνες- Ἀπολυτίκια, 6) Χερουϐικά- Κοινωνικά- Τὸν Δεσπότην- Ἄνωθεν οἱ Προφῆται- Τῇ Ὑπερμάχῳ, 7) Δοξαστικά- Πᾶσα Πνοή- Κύριε ἐκέκραξα, 8) Ἄξιον ἐστίν, 9) Λειτουργικά, 10) Ἀνοιξαντάρια- Μακάριος Ἀνήρ- Πολυέλαιοι- Τρισάγιον, 11) Δύναμις, 12) Ἀργὸν Δύναμις, 13) Κράτημα καὶ λοιπὰ μὲ λατινικοὺς (εὐρωπαϊκοὺς) ὅρους ἠχητ. χρωματισμῶν: Presto, Allegro, Andante, Adagio, Largheto, Largo. 
----------------------------------------------------

Ἔγραφε, ὅπου μποροῦσε. Ἐδῶ, δείγματα σημειώσεων πάνω σὲ ταχυδρομικὰ δελτάρια τῆς ἐποχῆς μὲ γραμματόσημα "Ἐνθύμιον τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου..."

___________________________________________________
Δεῖτε τὴ συνέχεια στὸν 
ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου