Ἠχητικά, Νο 2

Μερικὰ ἠχητικὰ τοῦ π. Ἀθαν., ποὺ μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς καὶ στὸ YouTube στὸ λογαριασμὸ Roukalis
-------------------------------------------------------------------------

Τὴν 7η Ἰανουαρίου 1969, στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης, ὁ π. Ἀθαν. στὸ κήρυγμά του ἀποχαιρετᾶ τὰ πνευματικά του παιδιά, προκειμένου νὰ μετοικήσει στὴν Ἱ. Μητρ. Νικαίας.
--------------------------------------------------------------------------
  "Βεβαρημένων τῶν ὀφθαλμῶν μου...", "Ψυχή μου, ψυχή μου..." καὶ "Σήμερον Σὲ θεωροῦσα ἡ ἄμεμπτος Παρθένος", ψάλλει ὁ π. Ἀθαν.          Ἀκολουθεῖ θ. Λειτουργία.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, No 2, Προηγεῖται ἕνα κήρυγμα διαρκείας 15΄, ἀκολουθεῖ  Ἰδοὺ Νυμφίος ἔρχεται, ἀπόστιχα τῆς Μ Ἑβδομάδος, Ἰδιόμελο εἰς πλ δ΄ Τῆς ξηρανθείσης συκῆς, ἐκ τῆς Μ Πέμπτης Τοῦ Δείπνου Σου τοῦ Μυστικοῦ, Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων Ἐξέδυσάν με, Ἐκ τοῦ ξύλου Σὲ νεκρὸν... Εἰς τὸ τελευταῖο μέρος τῆς μπομπινο-μαγνητοταινίας, 41,48΄ καὶ ἑξῆς Λειτουργικά, ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον τὸ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ
------------------------------------------------------------------------------------
-Δ΄ Χαιρετισμοί, Β΄Μέρος: http://youtu.be/Qb2Wa-mwlEo
-Ἦχος πλάγιος τοῦ Πρώτου: http://youtu.be/q5dXlyPEVWs
-Ψάλλει ὁ π. Ἀθανάσιος: http://youtu.be/uKmCsIeaN3Q
-Τραγουδάει χριστ. τραγ. :  http://youtu.be/U5RocCAqqKs 
--------------------------------------------------------------------------
 -Χριστιανικὰ τραγούδια, κατασκηνώσεων κ.ἄ, τραγουδάει ὁ π. Ἀθαν. Τὸν συνοδεύει μὲ τὸ ἀκκορντεὸν ἡ κόρη του Νικολέττα.(1)

-------------------------------------------------------------------------------------
-Χριστιανικὰ τραγούδια μὲ τὸν π. Ἀθαν. Ρούκαλη. Τὸν συνοδεύει μὲ τὸ ἀκκορντεὸν ἡ κόρη του Νικολέττα  (2)

-------------------------------------------------------------------------------
-Παράκληση: http://youtu.be/-ECi3J0nnfI
-Χριστιανικὰ τραγούδια: http://youtu.be/Kv0mNWZ83XM
-Ἐγκαίνια τοῦ ἱ. Ναοῦ, ὁλόκληρο (2 ὧρες, 08 λεπτά): http://youtu.be/5k-0B1-6XqI
-Χριστιανικὰ τραγ. : http://youtu.be/gb-7BLMzOZg
-«Ἐξέδυσάν με...»: http://youtu.be/kDg8i760lHo
-Χριστιανικὰ τραγ.: http://youtu.be/xWnm1S55bHY
-Ἀπολυτίκιο, Κοντάκιο Χριστουγέννων: http://youtu.be/TYJOkgAobxg
-Ἦχος μόνον θείας Λειτουργίας μὲ τὸν π.Ἀθανάσιο: http://youtu.be/xavl6Fqf6So

---------------------------------------------------------------------------


Στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ ἱερέας μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ τελέσει τὴ θ. Λειτουργία. Μπορεῖ ὅμως νὰ ψάλλει ὅλα τὰ τοῦ Λαοῦ (τοῦ Ψάλτη). Ἐδῶ ψάλλει τὰ τοῦ Λαοῦ ὁ π. Ἀθανάσιος. Γιὰ νὰ τὰ ἀκοῦστε πατῆστε ἐδῶ.

------------------------------------------------------------------------

Μία διαφορετική, πολὺ ἐνδιαφέρουσα μουσικὴ ἀπόδοση τοῦ «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ...»!

Χριστιανικὰ τραγούδια τραγουδᾶ ὁ πατὴρ Ἀθανάσιος. Τὸν συνοδεύει σὲ δεύτερη φωνὴ ἡ κόρη του Νικολέττα μὲ τὸ ἀκκορντεόν. Ἀπὸ τὸ 22.20΄ ἕως τὸ 25.23΄ ψάλλουν μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα, διαφορετικὴ μουσικὴ σύνθεση τοῦ «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ...» (τοῦ Χατζημάρκου, ἂν δὲν κάνω λάθος). Μεσολαβοῦν ἄσματα χριστιανικὰ ἀγνώστου ἕως τὸ 37.48΄. Ἀκολούθως ὁ π.Ἀθαν. τραγουδᾶ «Τὰ χριστανόπουλα» κ.ἄ. ἑως τὸ 40.15΄. Κατόπιν ὁ π. Ἀθαν. διαβάζει, ἀσκούμενος, τὸ κήρυγμά του τῆς ἑπομένης Κυριακῆς.
------------------------------------------------------------------------------------------


Στρατὴς Μυριβήλης - Τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» ὡς Ἐθνικὸς Ὕμνος 

Πρὸς τὴν Παναγία, πρὸς τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγό, ἀποτείνεται τὸ θαυμάσιο βυζαντινὸ τροπάρι «Τὴ ὑπερμάχω Στρατηγῷ», ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ὁ ἐθνικὸς ὕμνος τοῦ ἀγωνιστικοῦ Βυζαντίου. Καὶ σὰν ἐθνικό μας ὕμνο ἔπρεπε νὰ τὸ κρατήσει καὶ ἢ ἀπελευθερωμένη Ἑλλάδα τοῦ 21, ἂν οἱ λόγιοι καὶ οἱ πολιτικοὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης εἶχαν τὴν ὀξυδέρκεια νὰ καταλάβουν τὴ σημασία ποὺ παίρνει ἡ Παράδοση στὴ ζωὴ τῶν ἐθνῶν καὶ δὲν ἔβλεπαν τὴν κλασικὴ Ἑλλάδα νὰ ἑνώνεται ἠθικὰ καὶ ἱστορικὰ μὲ τὸ ἀπελευθερωμένο Ἔθνος, δίχως τὴν ἔνδοξη καὶ μεγαλόπρεπη περίοδο τῆς Βυζαντινῆς χιλιετίας ποὺ μεσολάβησε καὶ σφυρηλάτησε τὴ νέα μας Ἑλληνοχριστιανικὴ συνείδηση. Δῆτε ὅμως. Αὐτὸ ποὺ δὲν ἔκαμε τὸ μεταεπαναστατικὸ κράτος τὸ ἔκαμε μόνος του ὁ Ἑλληνικὸς Λαός. Ἔτσι κάθε φορὰ ποὺ ἕνα μεγάλο γεγονὸς τρικυμίζει τὴ ψυχή μας, τὸ βυζαντινὸ τροπάρι αὐθόρμητα ἀνεβαίνει στὰ χείλη μας καὶ σμίγει μὲ τοὺς στίχους τοῦ Σολωμοῦ. Καὶ πάλι αὐθόρμητα κάθε φορὰ ποὺ ἕνα ὑπόδουλο τμῆμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἑνώνεται μὲ τὴν ἑνιαία ἐλεύθερη πατρίδα, ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς ἀλληλοχαιρετᾶται μὲ τὴ θρησκευτικὴ φράση «Χριστὸς Ἀνέστη».


---------------------------------------------------------------------------------------- 
Κήρυγμα
Ἀπὸ Ραδιοφώνου
1)

Ἀπὸ τοῦ Ἄμβωνος
1) ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, κήρυγμα τοῦ π. Ἀθανασίου. Γιὰ νὰ τὴν ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ.
2) "Τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως...", ἡ ἀγωνία τοῦ Ἀπ. Παύλου. Κήρυγμα τοῦ π. Ἀθαν. Ἐδῶ.

Ἄσκηση στὸ σπίτι
1) Χριστιανικὰ τραγούδια μὲ τὸν π. Ἀθαν. Ρούκαλη. Ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάγνωση τοῦ κηρύγματος τῆς ἑπομένης ἡμέρας. Μία ἀκουστικὴ πρόβα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀρθρώσεως


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου